Vulkano apskaitos programa

„Comarch ERP Optima“ yra daug daþna programa Lenkijoje, parengta jaunesniems ir sàþiningiems bet kurios srities korporacijoms. Dël ámontuotø iðëjimø, tai yra lengvai parinkta programa tarp apskaitos biurø ir mokesèiø konsultantø.

„Comarch ERP Optima“ programa jau naudoja daugiau nei 60 000 ámoniø ið kitø srièiø ir rinkos sektoriø, pavyzdþiui: prekyba, pagalba, transportas, statyba, þemës ûkis, vieðasis administravimas, biudþeto ástaigos, medicinos pramonë, kultûros institucijos ir advokatø kontoros. Optima programos apþvalgos yra tik teigiamos, ir èia yra keletas ið jø.

Cosmo Group Sp Z o.o. „NeoNail“ prekës þenklà valdanti kompanija yra pirmaujanti pasaulyje prekës þenklo ir nagø prieþiûros kompanija. Jos gyvybës prieþastys yra artimos vartotojams, suteikianèios jiems stiprius ir ðvieþius produktus. Atsiþvelgiant á Comarch Optima programà savo pramonëje, jie teigia, kad visi sandoriai bus vykdomi sklandþiai.

„Printemps“ neabejotinai yra gerai þinomas stambiø parduotuviø tinklas, kuris pasilieka produktø ið pirmaujanèiø mados, patogumo prekiø ir lengviausiø kosmetikos gaminiø platinimo. Nuolatinio augimo eroje „Caen“, „Tours“ ir „Brest“ ámonëms buvo pavesta keisti savo IT metodà Komarijos rankose. „Comarch ERP Altum“ programinë áranga, geriausiai atitinkanti „Printemps“ poreikius ir iðvaizdà, taip pat tebebus tolesnëse plëtros pakopose.

Kontri.pl pasiûlymas yra didþiulis apatiniø drabuþiø asortimentas, taip pat trikotaþas ir vaisiai. Naudojant „Comarch ERP Altum“ platformà, pusë uþsakymø, pateiktø internetu, yra prieinami automatiniu formatu, o visas asmuo, kuris naudojasi uþsakymo pradþia, yra sandëlio darbuotojai, fiziðkai rengiantys paketà.

„Imperial“ yra Italijos prekës þenklas, siûlantis drabuþius þmonëms ir draugams. Kartu su labai stipria tinklo plëtra, bendrovë pradëjo ieðkoti sistemos, kuri pagerintø parduotuviø tinklo valdymà. Ádëjome „Comarch Optima“ programà.