Vertimo biuras

Paleidus narðyklæ ir ávedus slaptaþodá „vertimo biurà“, mes supaþindinami su biurø þiniomis ir gebëjimais, kurie patys patinka vertimo specialistams, siûlo profesionalias paslaugas ir þemas kainas.

Kaip þinote, ar vertimo biuras, kurá radome, yra geriausias?Visø pirma, apie tai, kokio vertimo mes tikimës. Vertimo biuras, kuris siûlo dokumentø vertimà, nebûtinai turi rinkti prisiekusius ar vienu metu interpretuojamus þodþius, ty gyvas átakas. Jei norime iðversti dokumentà, situacija yra gana paprasta. Mums reikia asmens, kuris þino tam tikrà kalbà ir gali iðversti mûsø pateiktà dokumentà áskaitomà, paprastà formà ir iðlaikyti tinkamà þodynà.

Prisiekæs vertëjasKita vertus, jei ieðkome prisiekusio vertëjo, turime galvoti apie tai, ar vertëjas, kuris siûlo, turi teisæ atlikti darbà. Pratæsus prisiekusio vertëjo testà, Teisingumo ministerija pripaþásta palengvinimà.

Sinchroninis vertëjasProblema yra kelios pavojingos, jei ieðkote vienalaikio vertëjo. Ðis vertëjo klientas turëtø bûti ne tik apdovanotas puikiomis uþsienio kalbos þiniomis, bet tuo paèiu metu turëtø bûti rengiami parengiamieji kursai, apimantys mokymàsi garso izoliacijos árenginyje ir glaudø bei paprastà vertimà. Ðiuo atveju geriausia bûtø gauti ðios moters siûlomø vertimø pavyzdþius, taèiau, kaip þinote, ðis laikotarpis nëra paskutinis.

Programinës árangos ieðkiklisJei priklausysime nuo programinës árangos paieðkos, turime þinoti, kad jie yra vaidmuo, be uþsienio kalbos þiniø, jie taip pat turi bûti stiprûs IT specialistai ir interneto svetainiø koduotojai. Jø funkcija yra todël, kad ne tik tekstø reikðmë ið tinklalapiø, bet ir jø tobulinimas iki svetainës bûklës ir svetainës kodavimas, kad narðyklës iðleistø jas abiem kalbomis. Kad ásitikintume, kad asmuo, kuriam mes priklausome, tikrai ne tik tvarkys puslapio vertimà, bet ir vël áterps já á serverá, jis ið tiesø papraðys pateikti puslapius, kurie dabar buvo paskutinë modifikuota sistema. Dël to galësime patys patikrinti vertëjo kvalifikacijà.