Ventiliacijos kanalai 160

Aukðtuose dulkëse gyvenanèiuose namuose turëjau milteliø daþus, medþio droþles, didelæ sprogimo tikimybæ. Ir bet kurioje pramonës ámonëje árenginiai atitinka „atex“ árenginá („ATEX“ árenginá, kurie yra tarðos paðalinimas ið darbo vietø ir atmosferos. & Nbsp;Tokie árenginiai, kiek ámanoma, turëtø bûti saugûs árenginiai, ty jø buvimas turëtø bûti naudojamas savarankiðkø ginklø, suckers ir gaubtø, esanèiø pavojingose vietose, bûtybëse.Reikëtø praðyti ðvarumo, naudoti pramoninius dulkiø siurblius, kurie paðalins sukauptas dulkes ið þemës, sistemingai valo árenginá ir neleidþia surinkti didelës tarðos dozës.Dulkiø surinkimo sistema turi bûti áþeminta, nesikaupia elektrostatiniø krûviø, o tai tikriausiai sukelia kibirkðtá ir sprogimà. Turi bûti árengti kanalø kanalai, kuriø sieneliø storis yra 2 arba 3 mm, neturëtø pabusti prie erozijos.Ventiliatoriai ir filtrai, naudojami tokiuose árenginiuose, yra atsparûs sprogimui ir yra laikomi veiksminga apsauga nuo & nbsp;Vienintelis bûdas yra ádëti dulkiø iðtraukimo sistemas, gaisro gesinimo sistemà ir ugná, tokiu bûdu jis prieðtarauja bûsimam sprogimui pradþioje. Visa tai turëtø bûti suderinama ir tiksli su atex informacija. Taip pat daroma prielaida, kad ðliuzai yra atsparûs ugnies perëjimui per montavimo, patikros voþtuvus ir savarankiðkai valanèius metodus per ilgam dulkiø intensyvumui statyboje.Tokie kambariai, nepaisant tiek daug apsaugos, vis dar yra didelës rizikos kambariai, nors jie atitinka visas sutartis ir atitinka nustatytas direktyvas, turëtø bûti kuo maþiau þmoniø ir tik tie, kurie dirba tokiose vietose.Visø normø ir daliø stebëjimas yra svarbiausias klausimas, o galimo protrûkio prieþasèiø ðalinimas yra prioritetas.Visi baldai ir priedai, kuriems taikoma „ATEX“ direktyva, turi savo individualius þenklus ir sertifikatus, kurie laikomi prietaiso darbo padëtimi.Maðinos, árangos árenginiai, kuriems taikoma minëta direktyva, skaièiuojamos dviem grupëmis:kasyba,paþangà toliau nurodytomis reikðmëmis.Ði ypaè svarbi informacija saugo visas ámones.