Veiksminga darbo valanda

Gërimai ið brangiausiø þmogaus gyvenimo momentø ðiandien taip pat yra lengva já naudoti taip pat veiksmingai, kaip galime. Jis kalba ne tik apie socialiná gyvenimà, bet ir apie savo karjerà, kuri suteikia mums maþai laisvo. Pvz., Vykdydami savo verslà, stengiamës uþtikrinti, kad kiekvienas jo darbas bûtø tinkamai ir kuo maþesnis. Tokiomis akimirkomis verta pamàstyti apie techninæ paþangà ir tinkamus sprendimus, kurie mums sukelia visà naujà dienà.

Bûdamas restauratorë, efektyvus laiko valdymas yra dvigubai didesnis nei kai kuriose pramonës ðakose. Restoranas daro mûsø nuomonæ ir ávaizdá per santykius su þmogumi, taip pat kaip tinkamai atliktà paslaugà, kuri tarnauja skaniu patiekalu. Taèiau maisto skonis praranda savo pozicijà, kai turime jà per ilgai atidëti. Verta investuoti á svarbià programinæ árangà, kuri supaprastina visà mûsø virtuvës logistikà. Todël reikëtø apsvarstyti tokias sistemas kaip gastro pozityvioji programa. Jis taip pat yra mobilus taikymas, taip pat bet kokios virtualios priemonës, leidþianèios valdyti savo parduotuvæ tinkamai valdant. Jo defektus galima pastebëti jau uþsakant, kuris automatiðkai patenka á virtuvæ be padavëjo ásikiðimo. Priklausomai nuo jûsø árenginio konfigûracijos, kad galëtumëte valdyti savo restoranà, mûsø uþsakymo straipsniai gali bûti iðorëje. Kurjeris, teikiantis gyvenimà telefonu, þinos apie kità kursà, kol jis ateis atnaujinti ir priimti uþsakymà. Todël laiko taupymas yra pagrindinë prieþastis, kodël turëtumëte susipaþinti su ðiek tiek ðvieþumo normalaus sunkaus maþo gastronomijos vaidmens.

Leiskite klientams jaustis, kad jie yra pagrindiniai jûsø parduotuvës herojai. Parodykite jiems, kad jie rûpinasi savo klimatu ir suteikia jiems visà maistà lengvai, nei ásivaizduoja. Jûs galësite sekti visà teisësaugos procesà nuo tam tikros vietos, net ir gamykloje. Galësite galvoti apie kiekvienà komponentà - uþsakymus, ágyvendinimà, finansus, patiekalus ir papildomas pastabas. Verslo kontrolë taps maþiausia problema. Iðmokos turës ne tik klientus. Tobulindami restoranà darbuotojai bus ypaè patenkinti. Darbo raðymas tampa brangesnis nei bet kada. Investuodami á technologijas, apeinsite savo konkurentus.