Vakuuminis pakavimas gdanske

Nors vakuuminë pakuotë daþniausiai priskiriama didelio masto parduotuvëms, vieðojo maitinimo ámonëms ir restoranams, vis daþniau individualûs klientai ieðko prietaisø, kurie suteiks jiems ilgesná saugomo maisto laikymo laikà. Specialûs maiðeliai, vakuuminiai indai ir pakavimo árankiai yra vienas ið jø poreikiø.

Vakuuminiø maisto produktø pakuotës namuose galima naudoti specialius dulkiø laikymo maiðus arba vakuuminius indus, pagamintus ið plastiko. Konteineriø atveju gaunami specialûs rankiniai siurbliai, kurie sukelia nereikalingà orà ið konteinerio ir apsaugo jo hermetiðkà uþdarymà. Tinkamas gyvenimo bûdas gali bûti naudojamas sandarinimo butelius su specialiais dulkiø kamðèiais. Juose paprastai yra universalus dydis, todël jie gali bûti naudojami vyno buteliukams uþdaryti ir buteliams su aliejumi arba balzaminiu actu. Vakuuminis buteliuko uþdarymas prailgina turinio galiojimo laikà - po vakuuminio sandarinimo vynas yra apsaugotas iki 20 dienø. Palyginimui, á butelá vyno galima laikyti atvirà daug 2-3 dienas.

Buitiniam naudojimui gali bûti pritaikyti ir pritaikyti tokie prietaisai kaip multivac, kurie leidþia saugoti maistà specialiuose maiðeliuose. Maisto laikymas maiðeliuose padidina jo laikymo laikà - atsiþvelgiant á produkto tipà ir kur jis bus paliktas (kambario temperatûra, ðaldytuvas arba ðaldiklis, laikymo laikas pratæsiamas iki keturiø kartø. Dulkiø sandariuose maiðuose galite laikyti laisvas prekes, pavyzdþiui, kavà ar arbatà, perdirbtus maisto produktus, taip pat darþoves, deðras ir mësà. Vakuuminis supakuotas mësa gali bûti laikoma ðaldiklyje pakankamai þemoje temperatûroje iki 26 mënesiø. Papildomas vakuuminës pakuotës privalumas, naudojant maiðelius, yra tai, kad jie neturi ilgos vietos.