Vaiko mados dou vaiko darthelyje

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kokie dizaineriai bus ruoðiami artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo sukurta aukðèiausia ðviesa ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Savo vaidmenims buvo naudojami tik graþûs ir erdvûs audiniai su dideliais, spalvingais spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Ðalia jø taip pat buvo malonu su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais briaunomis, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo paskutinës prieþasties paruoðtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione taip pat buvo parduota maþiau drabuþiø ið ðvariausios kolekcijos. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus naudojamos namø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius pelningus ir ðiltus veiksmus. Jø savininkai jau daug kartø laukë savo prekiø aukciono, tada aukciono objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija ateis á gamyklas geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø prieinami ne vietoje stacionariø interesø.Jos drabuþiø þenklas yra vienas ið labiausiai iðsamø drabuþiø gamintojø regione. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, daugiausiai graþiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Koks geras momentas ðis þenklas raðo kolekcijas bendradarbiaudamas su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra neátikëtinas atpaþinimas, kad dar kartà prieð parduotuvës atidarymà ið ankstyvo ryto pasiruoðæ jie sudaro ilgas eiles. Ðios kolekcijos vyksta visà dienà.Ðios ámonës straipsniai jau daugelá metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, tiek ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, nëra teisinga nekalbëti apie gautø atlygiø galià ir kokias ieðkomas, kad sëkmës bûtø didþiausios.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai