Uwiderska chomikuj finansine ataskaita

Multilan ActiveMultilan Active. Pasirengimas geram klausos gerinimui

Nuo 2015 m. Sausio 1 d. Galiojusio PVM ástatymo geleþinkeliais kasos aparatai apsigyveno kaip bûtinas elementas, kuris yra operacijø atsiskaitymo pagrindas. Nors ne visos moterys, ásteigusios verslo kampanijà, turi tai padaryti.

Atleidimas nuo kasos tvarkymo tiksloKasos aparatai nereikalingi, jei þmonës, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 000 PLN, yra sëkmingi, o ápareigojimas turëti grynuosius pinigus taikomas tik toms ámonëms, kurios parduoda pardavimus finansø asmenø ir ûkininkø protams. Tuo paèiu metu ámonës, kurios privalo atlikti atsiskaitymus naudodamiesi kasos aparatais, privalo uþregistruoti visus sandorius, ávykusius po kasos ásigijimo. Ir bendrovës, kurios metø eigoje virðijo 20 tûkst. Zlotø judëjimà, turëtø pradëti registruoti pelnà naudodamiesi kasa po 2 mënesiø, tà dienà, kai jos virðijo minëtà ribà. Kasos aparatai neturi turëti ámoniø, teikianèiø ðvietimo, finansø, draudimo ir telekomunikacijø paslaugas.Lengvumas pirkti pinigusKasos aparato ásigijimas yra keliø ðimtø zlotø kaina, taèiau verslininkas, kuris perka kasos aparatà, gali susigràþinti iki 90% pirkimo vertës, atskaitytina negali praeiti 700 zlotø. Kad bûtø galima atlikti toká atskaitymà, kasos aparato ásigijæs verslininkas, prieð pradëdamas já naudoti, privalo gràþinti raðytiná pareiðkimà apie kasos naudojimà, tiksliai nurodydamas kasos aparato vietà su pirkimo árodymu ir registracijos árangos naudojimo paþymëjimu PVM ástatymà. Taèiau nuolaida, suteikta uþ kasos ásigijimà, gali bûti prarasta, kai kasa nëra aptarnaujama. Kartu su ástatymu pardavimus turintys prietaisai turëtø bûti teikiami ne reèiau kaip kartà per 25 mënesius profesionaliose paslaugose.Kasos aparato priëmimas taip pat susijæs su ápareigojimu saugoti iðduotø èekiø (2 metø ir dienos, savaitës ir mënesio ataskaitø (5 metus kopijas nuo ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo padalyti, pabaigos. Þinoma, kasininkas privalo iðduoti klientams originalius èekius.