Uthdarojo ciklo tiekimo grandines valdymo koncepcija

„Costomer Relationship Management“ programinë áranga yra viena valdymo koncepcija. Tai yra procedûrø ir bûtinø árankiø pasirinkimas, pagal kuriuos reikia tinkamai valdyti kontaktus su klientu. Jo pagrindinis tikslas yra automatizuoti ir palaikyti procesà kliento ir organizacijos keliuose.

Ði sistema naudojama geleþinkeliams remti tokiuose padaliniuose kaip rinkodara, valdymas, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Tuomet sprendimas centralizuotai traktuoja kliento centrinius santykius. Ðis ágyvendinimas turëtø paremti kiekvienà naudotojo kontaktà su organizacija, t. Y. Kliento poreikiø nustatymà, klientø identifikavimà, konkretaus sandorio sudarymà ir aptarnavimà po pardavimo. Kalbant apie Costomer Relationship Management, galima iðskirti tris ðios grupës tipus: interaktyvià, operatyvinæ ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema yra pasirinkta kaip kontaktø centras arba komunikacijos crm. Ji stengiasi aptarnauti visus galimus klientø kontaktinius kanalus su organizacija. Ðis metodas buvo sukurtas skambuèiø centro principu.Operacinë CRM sistema leidþia rinkti ir dalintis duomenimis apie klientà. Tokia informacija pirmiausia leidþia iðsamià ir visà potencialaus pirkëjo paslaugà. Ðis metodas vadinamas „front office“ metodu. Tai trys funkcinës grupës, pavyzdþiui, rinkodara, pardavimas ir techninë pagalba. Visas darbinis cm yra kliento ásigijimas, pardavimø uþbaigimas ir kliento iðlaikymas ámonëje.Analitinë CRM sistema skirta analizuoti klientø duomenis. Já domina kiekvienas kliento segmentavimas, jø skaièiaus analizë, lojalumo ir krepðelio analizë.CRM programinë áranga pagrásta piltuvo platforma, vadinama piltuvu.Ágyvendinimas rinkoje jau egzistuoja jau daugelá metø. Ir kai kurios dienos likimas vis dar didëja. Visø pirma tai vyksta dël naudingesnës ir prieinamesnës informacijos integracijos ir naujesniø metodø.Apibendrinant galima pasakyti, kad CRM programinë áranga leidþia geriau suprasti kliento vertæ.