Teksto vertejas

Að esu vertëjas, sëdëjau daugeliu lygiø, vienu metu verèiau, taip pat uþpildau literatûros vertimà. Taèiau daþniausiai mano veikla yra suprasti tekstà, ið esmës, civilinës teisës sutartis ar kitus oficialius dokumentus. Man labiau patinka literatûros vertimai, nes jie man dþiaugiasi.

Paruoðimas ir koncentracijaKaip iðversti literatûriná tekstà, visø pirma bandau iðlaikyti visà koncentracijà. Iðjungiu telefonà, narðau ne svetainëse - svarbiausias yra tekstas man. Tai svarbu, nes tai ne tik geras vertimas, bet ir literatûros vertybiø suteikimas. Tai sunkus uþdavinys, taèiau tai suteikia didelá pasitenkinimà. Kalbant apie tai, kad mano literatûros teksto vertimas ágyja pripaþinimà, jauèiu didelá pasitenkinimà ir beveik tikrà dþiaugsmà, tarsi buvau ðio teksto autorius.Þinoma, yra tie tekstai, kuriø átaka nesuteikia man dþiaugsmo, nepaisant to, kad jie yra literatûros. Jis veikia dviem bûdais: pirma, nekenèiu verlequins versti, nes esu pavargæs nuo sklypo, ir tokio straipsnio literatûrinë vertë nëra lengva. Antra, nekenèiu populistiniø ir politiniø tekstø.

Veikla pastate

Þinoma, nepaisant mano iðankstiniø nuostatø, kiekvienà teksto vertimà labai gerai atlieku ir man rûpi tikrosios originalo prielaidos. Etapas yra toks sunkus, bet að niekada nepasiduosiu ir nebesiginsiu iki galo. Taip atsitinka, kad turiu ádëti tekstà á bet kurá stalèiø ir gráþti á já vëliau.Mano pozicijoje vertinu tai, kad galiu já paraðyti dalyvaujant namuose. Kiekvienas teksto vertimas gali bûti atliekamas nuotoliniu bûdu, o nauja technika suteikia man visas bûtinas priemones. Turiu visus galimus þodynus, o internetas leis man patikrinti daug informacijos. Taèiau, uþdirbdami pinigus pastate, turëtumëte paminëti savidisciplinà, nes darbas gamykloje tampa tingus. Turite priversti tam tikrà grieþtà pozicijà, kad dirbtumëte taip, kaip turëtø. Kiekvienas teksto vertimas yra privalomas ir turëtø atkreipti kiekvieno dëmesá, tarsi mes tik pradëjome dirbti.ðaltinis: