Startas erp xl startas

„Comarch xl“ programa yra dabartinë patobulinta ERP klasës sistema, palaikanti ir supaprastinanti modernios ámonës valdymo procesà. & Nbsp; ERP programinë áranga yra mokoma ávairaus dydþio ámonëse, pradedant nuo jauniausio iki keliø þmoniø, visomis ámonëmis, turinèiomis daug filialø visame pasaulyje.

Erofertil

Svarbûs ðio meno programinës árangos privalumai yra ateities verslo valdymo srityse:- apskaitos paslaugos ir apskaita,- þemës ir saugojimo bûklë,- privatus ir uþsienio dokumentø judëjimas, \ t- vidaus procesø analizë,- santykiø su galutiniu klientu pardavimas ir reguliavimas, \ t- ámonës þmogiðkøjø iðtekliø valdymas.

„Comarch xl“ programa iðsiskiria labai iðsamiais duomenimis ir turi modulinæ struktûrà.Að liudiju, kad yra dideliø galimybiø sukurti ámonës poreikius atitinkantá sprendimà.Moduliø serija surenkama skyriuose, kurie logiðkai sujungia tarpusavyje sàveikias funkcijas.Komarijø sistema yra pateikta kiekvienai bendrovei. & Nbsp; Uþsakymui atliekama iðsami visø procesø ir verslo poreikiø analizë. & Nbsp; Dël ðios prieþasties sprendimas leidþia pasiekti didelá efektyvumà centre.Be standartinës licencijos versijos, „comarch“ pasiûlymai ir ástaiga, kaip „SaaS“ arba programinë áranga, kaip paslauga. Todël visa paslauga veikia debesø kompiuterijoje. Galima naudotis per nuotoliná interneto ryðá per interneto narðyklæ.Ði paskirstymo sistema sumaþina produkto ágyvendinimo iðlaidas galutiniam vartotojui. Nenaudoja poreikio investuoti á gamybos serverius ir nuomoti specialistus paslaugø ir programinës árangos gyvenimui.Technologinëms ámonëms programa teikia specialius modulius. Jie leidþia apibrëþti gamybos procesus.Naudojamø þaliavø techniniai parametrai gali bûti ávesti á duomenø bazæ, kai jie pakeièiami. Naujø technologiniø versijø kûrimas leidþia pritaikyti biuro pasiûlymà iðoriniam gavëjui.Ðiuo metu „Comarch xl“ programa rekomenduojama daugiau nei 5000 biurø visoje Lenkijoje. Didþiausià programinës árangos dalá sudaro, be kita ko, statyba, chemija, transportas, elektronika ir automatizavimas.Didþiausi klientai yra:- Prekybininkas- VOX pastatø sandëliai