Sprogimo pavojaus zonoje degalineje

ATEX - tai paskutinë Europos Sàjungos taisyklë. Apibrëþia esminius reikalavimus, kuriuos turi atlikti visos prekës, skirtos ágyvendinimui zonose, kurioms gresia sprogimas. Iðsamûs reikalavimai reglamentuojami standartais, susijusiais su paskutine taisykle. Kita vertus, reikalavimai, kuriø nereglamentuoja nei direktyva, nei standartai, gali bûti reglamentuojami vidaus taisyklëse, kurios veikia antroje valstybëje narëje.

procedûraÐie reglamentai visiðkai negali skirtis nuo taisyklës, ir jiems neleidþiama padidinti savo lûkesèiø. Kadangi ATEX direktyva 94/9 / EC ápareigoja mus CE þenklu. Taip, kiekvienas „ATEX“ produktas, paþymëtas „Ex“ þenklu, pradþioje turëjo bûti paþymëtas CE þenklu. Taip pat atlikite procedûrà, jei ji yra panaði á privalomà „treèiosios ðalies“ dalyvavimà, jei gamintojas naudojo kità modulá nei A modulis.

https://neoproduct.eu/lt/ecoslim-veiksmingas-plonas-figura-per-trumpa-laika/EcoSlim Veiksmingas plonas figūra per trumpą laiką

Reglamentø suvienodinimasKadangi nenuoseklios ES ðaliø saugumo taisyklës dël tiesioginio prekiø srauto tarp valstybiø nariø buvo labai ribotos, buvo nuspræsta ðias nuostatas suderinti. Kovo 23 d. Sprogimo pavojaus zonose naudojamø prietaisø atveju Europos Parlamentas ir Europos Sàjungos Taryba paskelbë Direktyvà 94/9 / EB ATEX, kuri galiojo 2003 m. Liepos 1 d. Taip pat buvo priimta Direktyva 1999/92 / EB ATEX137 - tai dar vadinama ATEX naudotojais. Tai susijæ su nedideliais darbo saugos reikalavimais, darbo patalpose, kur galime pasiekti sprogià aplinkà.Pirmoji direktyva buvo sukurta 2003 m. Antràjà direktyvà 2003 m. Geguþës 29 d. Priëmë Ûkio, gamybos ir socialinës apsaugos ministerija, kuri galiojo nuo 2003 m. Liepos 25 d. 2010 m. Spalio 31 d. Buvo pakeistas naujas 2010 m. Liepos 8 d. profesinë higiena, susijusi su pasiûlymu patenkinti sprogià aplinkà darbo vietoje, kuri pakeitë 2003 m. reglamentà.