Saskaita faktura ir fiskalina kasa

Þinoma, kiekvienas ið mûsø susitiko prekybos centruose ir antrose rinkose su kasos aparatais. Juose esantys maþmenininkai skaièiuoja mûsø prekes ir atsiunèia mums kvitus. Daþnai mes neþinome, kas yra kasos aparatas. Ðalyje daugumà skaièiavimø galima lengvai atlikti skaièiuokle. Kodël kasos aparatas yra bûtinas patiekalas daugelyje prekiø þenklø ir parduotuviø?

Kasos aparatas yra registracijos suma. Tai tas pats elektroninis prietaisas, kurio iðleidimas yra apyvartos registravimas ir mokesèiø tarifai. Á mokesèio sumà átraukiame ir pajamø mokestá, ir PVM. Jo vertæ átakoja maþmeninë prekyba. Prieðingai nei atrodo, kai kuriose ið ðiø sumø nëra fiskalinës atminties. Tada visi duomenys apie apyvartà yra matomi uþsienio, tinkamai saugomuose prisiminimuose. Taèiau fiskaliniai kasos aparatai visada yra labiausiai þinomi. Jie patiekiami tiksliai Lenkijoje, Italijoje ir Graikijoje. Tokie kasos aparatai turi atskirà fiskalinæ atmintá su iðskirtinëmis savybëmis. Juose yra unikalus numeris. Pardavimo dienos pabaigoje mokesèiø sumos áraðomos á toká kasà. Todël jos yra grynosios ir bendrosios vertës.

Taip pat verta suprasti, kas turëtø atlikti tokià fiskalinæ sumà. Noriu, kad tai bûtø kiekvienos ámonës ar privaèios moters pajamos. Jei pajamos virðija nustatytà ribà, turëtumëte investuoti á fiskalinæ sumà. Sienos aukðtá pabrëþia Finansø ministerija. Iðskirtinai yra ta dalis prekiø, kurios gali bûti parduodamos tik tada, kai pateikiamas toks kasos aparatas. Tai, be kita ko, yra alkoholio ir tabako gaminiø. Po pardavimo dienos kiekvienas atitinkamo kasos aparato þmogus privalo atlikti kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Tai yra neiðvengiama ir vëlesniais laikais áraðoma á kasos þinias. Po to svarbu pakeisti ar iðtrinti.

Goji cream

Þinoma, kasos aparatai vis dar daþniausiai gaunami prekybos centruose ir prekybos centruose. Taèiau jei mes dirbame privaèiame versle, o mûsø pelnas virðija tam tikrà ribà, turëtume investuoti á toká elektroniná árenginá. Jo dëka mes puikiai ávykdysime kai kuriuos formalumus.