Sanitarines taisykles mathoje gastronomijoje

Kai planuojate sukurti savo mësos parduotuvæ, turite pateikti atsiliepimus apie kelis aspektus. Kai kurie ið jø nëra skirstomi á tuos, kuriuos turëtumëte atkreipti dëmesá atidarant parduotuvæ kitaip, nors mësos parduotuvës atveju yra keletas papildomø taisykliø, susijusiø su maisto sauga. Taigi, kur pradëti? Pradþioje turite sukurti savo verslà. Èia nëra skirtumø, palyginti su naujomis veiklos rûðimis. Taip ir banke turësite sukurti ámonës paskyrà, gauti antspaudus, gauti NIP ir REGON numerá.

Kitas þingsnis yra tinkamos vietos pasirinkimas. Jei pasirenkame vietà, kuri jau buvo naudojama ðiai veiklai, tikriausiai neturësime jokiø problemø, nes ji atitiks visus teisës aktuose nustatytus kriterijus. Taèiau sëkmei pritaikius patalpas, kurios anksèiau buvo, pavyzdþiui, drabuþiø parduotuvë, reikës prisitaikyti prie esamø reikalavimø. Sëkmingai, jei organizuosite namà nuo nulio, nepamirðkite atitikti visø sanitariniø reikalavimø. Jei jau turite vietà, kitas þingsnis bus ásigyti gerà árangà, kurioje bus saugomi maisto produktai ir naujos rûðies áranga. & nbsp; kaip, pavyzdþiui, profesionalus mësos pjaustytuvas. Maga pjaustytuvas - tai automatinë ðaldymo mësos apdorojimo maðina, kuri yra labai populiari tarp mësininkø savininkø. & nbsp; Þinoma, tinkamos árangos pasirinkimas priklauso nuo jûsø portfelio turtø. Taèiau, jei norite turëti daugiau tobulos árangos, galite pasinaudoti lizingo galimybëmis. Kita galimybë - nusipirkti naudotà árangà, kuri vis dar yra galinga ir visada vadinama modernesne. Taip pat yra galimybë gauti kredità banke dël ávairiø árenginiø. Dabar, kai jûs turësite parduotuvës árangà, galite pradëti prekiø pristatymà. Paskutiniame pavyzdyje galite pasiraðyti parduodamos mësos kompanijà tik ið vieno gamintojo pagamintà mësà arba pasiraðyti sutartis su daugeliu jaunø gamintojø. Idealiu atveju jûs galite tikëtis maþesniø kainø, taèiau medþiagø kokybë bus nepalyginamai didesnë, kai perkate jaunø verslininkø mësà. Þinoma, paskutinis þingsnis yra darbuotojø, kurie parduos produktus ir rûpinsis mësos paruoðimu, ádarbinimas. Verta ádarbinti þmones, kurie jau turi patirties visame darbe. Þinoma, èia svarbu atsiminti, kad viena ið ðiø bûtybiø turi bûti atvira Sanepid knyga.