Psoriaze ir vidaus organai

Kolposkopai yra árankiai, kurie uþtikrina moterø vidaus organø, t. Y. Vulvos, makðties, gimdos kaklelio ir apatinës gimdos kaklelio kanalo, tyrimà. Tai paskutinis optinis fotoaparatas, jis gali bûti derinamas su mikroskopu. Gydydamas savo profesijà, jis gydo ginekologus, nes dëka ðios priemonës jie gali labai tiksliai patikrinti moteriðkus organus.

Tûkstanèiai devyni ðimtai dvideðimt penktadalio metø moteriðkø reprodukciniø organø ginekologijos ir patirties parodë kolposkopai konstruktoriui, gydytojui ir technikui Hansui Hinselmannui. Jo dëka, kolposkopu dëka, mes galime greitai rasti tam tikrø ligø, kuriø neámanoma pastebëti atliekant áprastinius tyrimus. Kolposkopas yra ne tik apytikslis árankis. Kolposkopai taip pat gali imtis gimdos kaklelio segmento, apatinës kanalo dalies, vulvos ar makðties, kad bûtø galima tiksliai atpaþinti ir pamatyti, ar neskaitomi jokie jo pokyèiai. Ðiuo metu medicina yra labai paþengusi. Gydytojai gali susidoroti su daugeliu ligø, kurios iki paskutiniø buvo neiðgydomos. Taèiau vëþys yra vienintelë dabartinë medicininë bûklë, kad vaistas nëra didesnis nei veiksminga raiðka. Vëlyvø vëþio pokyèiai beveik nevykdomi. Atsiþvelgdami á tai, kad mes naudojame mûsø turimus kolposkopus, ðià nepagydanèià ligà galime rasti taip maþu etapu, kad yra rimta galimybë iðgydyti. Áprastinis ginekologinis tyrimas mato tik didelius pavirðinius pokyèius. Ginekologø siûloma citologija yra skirta vëþio làsteliø suradimui, bet greièiau neoplastiniø pokyèiø stadijoje, nes jie jau gali bûti per dideli. Statistiðkai tai naudoja gydytojai, kad citologija, bet septyniasdeðimt procentø, yra vëþio aptikimas, o vëliau - labiau paþengusiame etape. Prieðingai, gydytojams sukurta kolposkopija ir áranga, tokia kaip kolposkopai, gali aptikti iki devyniasdeðimties procentø pokyèius. Geriausias bûdas, kurá taip pat rekomendavo specialistø specialistai, yra ápareigoti abu ðiuos metodus, kurie leidþia praktiðkai nustatyti galimus pokyèius, net ir grieþèiausiu jø augimo etapu, ir tai, kas vyksta, greitai reaguoti á gydytojà, suteikiant tinkamas lëðas, taip pat daug galimybiø iðgydyti ði didþiulë liga.