Psichologas ir kasos aparatas 2015 m

Ávedus naujus ribojanèius reikalavimus dël kasos aparatø, maþos ámonës siekia jas nustatyti. Visa ámonë, kurios metinës pajamos virðija 20 000 PLN yra pareiga uþsiregistruoti fiskaliniame árenginyje.

Sëkmingai pradëjus vykdyti veiklà, piniginë riba, ið kurios vienas ið áraðø iðgryninamas kasoje, yra proporcingas viso darbo apimèiai.Sutartyje dalis vidutiniø ámoniø yra priverstos naudoti kasos aparatus. Tokiais atvejais nepakanka pirkti didelius, sudëtingus kasos aparatus, nes tokiø bendroviø savininkai ieðko taupymo bet kuriame etape. Krokuvos fiskaliniai kasos aparatai siûlo specialiai vietiniams verslininkams skirtus árenginius. Dabartiniu koeficientu investuotojas turi atsakyti á klausimà, ko jis tikisi ið kasos, ir kokiomis sàlygomis ði suma bus naudojama. Tokiø sumø pasiûlymas yra netgi platus. Ámonës savininkas kuria tai, ko nori. Tokie kasos aparatai yra vidutinio dydþio ir ðiek tiek maþiau funkcionalûs. Kainos svyruoja nuo keliø ðimtø zlotø iki maþdaug pusantro tûkstanèio. Paprastos yra neðiojamos bilietø rinkoje, kurios gali bûti ágyvendintos pardavimo sàlygomis plaèioje vietovëje, kur pardavëjas turi nuolat judëti, galø gale yra ir tø, kurios yra naudojamos projektuose tokiose vietose, kur galima nustatyti tokià sumà. Pagrindiniø atveju gamintojas daþnai nurodo minimalià temperatûrà, kuria gali veikti fondas, nes jis negali bûti naudojamas daugeliui dideliø ðalnø. Ir tokie kasos aparatai turi vandeniui atsparias klaviatûras lietaus atveju.

Jauniems verslininkams skirtas kasos aparatas turi ribotas galimybes. Kaip ir visi kasininkai, jis sukuria kvitus, kurie turëtø bûti palikti pateikimo pabaigoje su mokesèiø antraðte. Sëkmingai pasiekus maþiausias elektronines kopijas daþniausiai siejamos su pinigø dydþiø kompaktiðkumu. Didesniais kiekiais taip pat yra galimybë spausdinti dublikatà ant skirtingo popieriaus ritinio.

Tokiuose kasos aparatuose yra funkcijø mygtukai ir galimybë iðsaugoti prekiø bazæ. Ðie þymiai iðplëtoti kasos aparatai gali bûti susieti su kompiuteriu, prijungti brûkðniniø kodø skaitytuvus arba elektronines svarstykles. Taip pat galima integruoti kasos aparatus á mokëjimo terminalà. Dël visø ðiø galimybiø net maþos ámonës gali patys patogiai iðlaikyti pardavimø apskaità.