Poznanes mados dou

Ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë sezonà. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo sukurtas artimiausioje detalëje, o visas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai natûralius ir nedidelius audinius su tikromis spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai patiko erdvûs, spalvingi „Maxi“ sijonai su nërimo kainomis. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Dël rimtø drabuþiø dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ádomiomis þiedinëmis sankryþomis, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ypaè kitai prieþasèiai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris iðlaikë anonimiðkumà. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos ið paskutinio pardavimo bus skiriamos vietos vaikø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius vertingus ir efektyvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pristatë savo produktus aukcionuose, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje kolekcijos bûtø paprastos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Ðeimos drabuþiø prekës þenklas egzistuoja kaip vienintelis tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Kai kuriuose pasauliuose yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði institucija skelbia kolekcijas bendradarbiaudama su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose yra toks populiarus pripaþinimas, kad parduotuvës atidarymo metu ið vienos rytà pasiruoðæ jie yra iðdëstyti ilgose eilëse. Ðios kolekcijos naudoja tà dienà.Ðios institucijos produktai jau daugelá metø buvo populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir regione, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir tai, kad galai yra geriausia kokybë.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai