Pigiau

„Slicer“ - tai ta pati maisto produktø pjaustymo institucija. Tam tikriems medþiagø tipams, taip pat universaliems, siûlomi pjaustytojai. Toks pjoviklis, priskirtas & nbsp; tam tikriems medþiagø tipams, yra, pavyzdþiui, mësos pjaustytuvas arba duonos pjaustytojas.

Þinoma, jûs taip pat galite susitikti su universaliu pjaustytuvu, kuris puikiai tinka duonos pjaustymui ir ðaldymui.Verta naudoti tokià árangà mûsø virtuvëje. Visø pirma, nes tokiø pjaustyklø kainos nëra didelës, jei, þinoma, investuojame á maþiau specializuotà prietaisà, bet kai tai þinoma, tai nëra naudinga virtuvëje. Tokios maðinos nuosavybë sutaupo daug laiko. Pusryèiai paprastai rengiami ryte ir, kai þinote, tai ne paskutinis kartas. Greitesnis bûdas yra ádëti á deðrà arba duonà á pjaustytuvà, o ne valcuoti peiliu, kuris nëra realus arba pritaikytas tokiam maisto produktø metodui. Daugelis þmoniø, per paskutiná kartà, neturi tokio prietaiso bloke, kurá jie atsisako visiðkai pirkti duonos. Jie dedami ant supjaustytos duonos. Taèiau reikia prisiminti, kad paprastai ði duona yra beveik ðvieþia nei visa. Perkant visà duonà, mes galime já paimti ið krosnies.Svarbu ir tai, kad tokiu pjaustytuvu galite nepriklausomai reguliuoti supjaustytø gabalø plotá. Mes taip pat esame ásitikinæ, kad gabalai bus ið tiesø vienodo ilgio. Pjaustant paprastu peiliu, vargu ar galime tikëtis paskutinio. Daþnai kai kuriose vietose iðimtys yra platesnës, prieðingai siauriau ir dabar neabejotinai nepasiekia tokio storio, koká norëtume gauti. Ypaè reikðmingas, taip pat yra faktas, kad toks pjaustytuvas yra puikiai nuskaitomas naudojimo metu. Todël tai nëra specializuota áranga, kurios informacija reikalinga, nes neþinome, kà baigti. Matydami toká árenginá, mes iðkart spëjam, kaip jis sukuria. Nesidomi jokie treèiøjø ðaliø nurodymai ar pagalba. Papildomi mygtukai, pvz., Pjovimo gylis, dabar yra aiðkiai apraðyti viename pjaustytuve.Kaip tai padaryti, toks pjoviklis yra labai galingas bûdas palengvinti save virtuvëje. Verta bûti tokiu priedu ir iðsaugoti sau tvarkà ir nervus.