Pavojus po sprogimo ukrainoje

https://dia-rem.eu/lt/

Dël pastarojo meto, kad Europos Sàjungos regionuose galiojo nauji saugos reikalavimai, buvo nuspræsta suderinti reglamentus. Ádiegti ATEX reikalavimai, kurie yra paminëti sëkmingø sprogstamøjø zonø ir karjeros árenginiø sëkmei paskutinëse zonose. Ðiø naujoviø tikslas yra kuo labiau apriboti rizikà arba visiðkai panaikinti rizikà, kuri reiðkia poveiká tose zonose, kuriose gali ávykti sprogimas, t. Y. EX zonos.

EX reikalavimai, ypaè direktyva, apibrëþia reikalavimus, kuriuos turi atitikti tam tikras produktas, kuris yra skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Pagrindinis metodo tikslas - suderinti ðiø pavojingø zonø árenginiø ir apsaugos sistemø atitikties procedûras ir uþtikrinti jø laisvà kursà Europos Sàjungos aikðtëje.Ði direktyva taikoma visoms elektros ir neelektrinëms árangai bei apsaugos metodams, kurie bus apdorojami sprogimo pavojaus zonose. ATEX reikalavimai taikomi saugos, skraidymo ir nutraukimo átaisams, kurie bus imami uþ potencialiai sprogios aplinkos. Jiems nereikia nepriklausomø funkcijø, taèiau jie papildys árenginiø ir apsaugos metodø, kurie bus naudojami, veikimà.Direktyvoje apibrëþta ir galimybë árodyti, kad straipsnis atitinka ATEX iðlygas. Produktai, kurie atitinka ðiuos reikalavimus, t. Y. Darnieji standartai su informacija, taip pat turi atitikti esminius reikalavimus. Daliø naudojimas nëra bûtinas ir pati atitikties procedûra. Tai priklauso nuo principo laikymosi, kurá vykdo asmuo, veikiantis remiantis Europos Komisijos pateiktu praneðimu. Nukrypti leidþianèios nuostatos gali bûti taikomos tik sëkmingos treèiosios kategorijos elektros prietaisø ir neelektriniø árenginiø kategorijø 2 ir 3 kategorijoje.Dël ðiø elementø atitikties deklaracija, kad ðiame pavyzdyje ðio prietaiso gamintojas turëtø bûti iðduotas nedalyvaujant notifikuotajai ástaigai. Vis dëlto atsiþvelgiama á reikalavimus, taèiau tas pats gamintojas bus laikomas tokiu, kad galëtø patekti á savo gaminio rinkà.Jei yra svarbiø reikalavimø, tai yra elektriniø ir neelektriniø árenginiø sertifikavimas, savarankiðkas sertifikavimas, reikalavimai darbo vietoms ir privaloma eiti á Europos Sàjungos ðalá, o prisiminti esminius poþymius yra priimtini.