Paslaugo kasos aparatas

Daugiau nei vienas verslininkas, ápareigotas prekiauti kasos aparatu, klausia, kokià árangà pasirinkti. Ávairûs kasos aparatø tipai yra naudingi rinkoje. Kyla abejoniø dël to, kokius parametrus reikia atsiþvelgti, kad mano pasirinkimas pasirodytø teisingas.Nedirbkite apsipirkti daug, neþinodami nieko apie bilietø kasà. Daugelyje svetainiø galite skaityti apie kasos aparatus ir jø naudojimà.

Kasos tipaiPigûs prietaisai siûlo kitas galimybes, o jø pobûdis priklauso nuo to, ar turime daryti su „Erc“ ar „POS“ pinigais. Ðie kiti yra daug jautresni ir siûlo daug darbo, nei reikia tam tikroms verslininkø grupëms, kai gydytojams, kirpëjams ar taksi vairuotojams reikia árodymø. Èia geresnis sprendimas yra ásigyti neðiojamà kasos aparatà ir vienà vietà. Apsilankymo parduotuvëje metu verta atkreipti dëmesá á ðiek tiek geresná nei vieno tipo prietaisà. Ðtai kodël tik daugeliui moterø kasos pasirinkimas pasireiðkia problema. Tai yra keletas parametrø, kuriø reikia ið konkretaus verslininko poreikiø ir jo verslo atsiradimo.

Pajamø saugojimasÞinoma, jis turëtø galvoti apie tai, kaip saugoti kvitus. Yra du bûdai: tradicinis popierinis ritinys arba elektroninë atminties kortelë. Verslininkai vis labiau nori naudotis ðia kita galimybe. „Postnet“ fiskalinës tarnybos leidþia áraðyti bilietà á atminties kortelæ, sutartyje su dabartine kortele jos yra efektyvesnës baterijos ið sàraðo. Kai elektros energija baigsis, jie leidþia spausdinti daug didesná pajamø kieká nei senesni modeliai. Prieð ámonës savininkas perka fiskaliná kasà, jis turëtø pagalvoti apie tai, kokiø priemoniø jis turës prisijungti. Ne kiekvienas kasos aparatas siûlo galimybæ prijungti kodo skaitytuvà, kompiuterá ar svorio árodymà. Svarbus kriterijus yra kvitus, kuriuos árankis turi spausdinti kiekvienà dienà. Mokesèiø kasos aparatai skiriasi pagal dydá ir kodø, kuriuos jie prisimena, dydá. Todël kasos parinkimas taip pat turi bûti suderintas su prekiø ar paslaugø dydþiu, kada ir kiek klientø.