Parduoti

„BagProject“ yra internetinë parduotuvë, kurioje siûlomi veþimëliai, rinkos stalai, kelionës lagaminai, pirkiniø veþimëliai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami daiktai yra pagaminti ið didþiausios þaliavos vertës. Jø tarnyba yra tiesioginë ir praktiðka. BagProject gali pasigirti profesionaliø specialistø komanda. Jø dëka rinkoje parduodami daiktai pasidþiaugë kûrybiðkumu, taip pat ir labai patogiai. Siûlomi veþimëliai, kuprinës ar stalai pasiþymi didele ilgaamþiðkumu. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, geras pristatymas yra pernelyg laisvas. Mokant banko pavedimu, iðlaidos yra 12 PLN, o 13 PLN. Visi prieðtaravimai bus iðspræsti ámonës darbuotojams. Galite skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 16. Parduotuvë yra nesudëtinga paieðkos sistema. Tiesiog nurodykite medþiagos tipà. Parduotuvëje yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Geras sunkiø produktø, sverianèiø iki keliø deðimèiø kilogramø, transportavimui. Jie turi individualius naudotojus, turistus ar ámones. „BagProject“ taip pat parduoda sunkias prekybos lenteles parduoti prekes rinkoje. Neðiojami, jie lengvai paplito, jie yra metai. Aukðtos kokybës turistø maiðeliai, turintys ávairiø dydþiø, spalvø ar iðvaizdos. Dël to parduodami daugiaspalviai pirkiniø krepðiai kartu su prekybos automobiliais. Platus gerø tikslø ir spalvø pasirinkimas. „BagProject“ parduoda ir tvirtas laisvalaikio kuprines ilgoms kelionëms. Jie taip pat puikiai tinka maþoms kelionëms á centrus. Internetinë parduotuvë garantuoja individualø iðëjimà á kiekvienà ádomø ir puikø profesionalumà.

https://cte-slim.eu/lt/

Patikrinkite: sodo veþimëlis