Nedtumo raida savaitemis

Pirmieji etapai, kuriuos noriu, yra svarbiausi vaikui. Tuomet visi organai ir gyvybinës funkcijos pleèiasi, vëlesniais mënesiais kito vaiko bûklës vaikas praktiðkai auga. Nenuostabu, kad gydytojai perspëja bûsimas motinas, kad ypaè ðiuose pagrindiniuose jø palaimintos iðvaizdos etapuose jie labai klausia apie save, bando ne susirgti, o ne iðgydyti stiprius vaistus, galinèius sukelti nuolatinæ þalà bûsimam vaikui. Taèiau yra þinoma, kad pastato kilmæ 9 mënesiams sunku, o ðalta ir ðalta, ypaè krizës metu ir dël stipriø hormoniniø pokyèiø moters kûno, yra sunku paðalinti.

Visø pirma, nesijaudinkite, kai pastebëjote, kad nëðtumo metu yra ðalta. Su maþa ðalta, mano mama elgsis labai efektyviai, medicininë intervencija nereikalinga. Jûs visada turëtumëte galvoti apie narkotikø pirkimà keturiø nëðtumo mënesiø laikotarpiu yra labai nepageidautinas. Tokioje situacijoje verta pasitikëti senais, gerais bûdais, kaip mûsø moèiutës ðalta. Arbata su citrina, medumi ir avieèiø sultimis ir svogûnais bei èesnakø sirupu (nepaisant to, kad tai yra labai bloga nepaþeis vaisiaus, tai padës mums ir ðaltis praeis per savaitæ.

Kita vertus, nëðtumo metu perðalimo metu turëtø bûti elgiamasi daug daugiau nei ðalta prieð nëðtumà. Nes jei lengvas ðaltas ir nieþulys nëðtumo metu gali bûti iðgydytas moèiutës metodais, dabar su pneumonija (kuri labai greitai, kai mûsø galia yra labai ribota dël geresnës formos ir hormonø bus sunkiau.

Dr Farin Man

Nëðèios katarrinës nosies atveju, geras poþiûris bus ákvëpimas ið vandens, á kurá ádëta druskos arba skrandþio laðø, mëtø, ramunëliø ar levandø. Daþnai uþsukite nosá taip, kad jis nebûtø artimas sekrecijos iðsiskyrimui á gerklæ ir ið karto iðmeskite panaudotus audinius. Jûs taip pat galite gauti nosies laðus, kad jûsø nosis atrodytø geriau, bet jums reikës daugiau atsargø ið ðiandieniniø vaikø, nes jie yra daug geriau. Taèiau nepamirðkite, kad neturëèiau jø naudoti ilgiau nei 3 dienas.