Ne vokieeio a lenko kalba

Tarp vertimo þodþiu ir raðtu nëra labai svarbiø skirtumø. Pirmasis ið jø yra pats vertimo laikas. Sunku pastebëti, kad vertimas þodþiu atliekamas ypaè vykstant pokalbiams. Vertimas þodþiu gali bûti nustatomas ne tik pats, bet ir internetu arba reguliariai telefonu.

Raðytiniai pakeitimø vertimai paprastai vyksta ðiek tiek laiko po teksto sukûrimo. Vertëjai raðtu verèia susipaþinti su daugybe naudingø medþiagø, kad pristatymai bûtø svarbesni. Ðiuo metu nauju atveju vertëjai prisimena galimybæ konsultuotis su daugeliu ekspertø, todël dokumento vertimo lygis bus vis didesnis.

Kitas skirtumas tarp verbaliniø ir raðytiniø vertimø yra tikslumo laipsnis. Vertëjai nuolat stengiasi bûti kuo universalesni ir daugeliu iðimèiø yra labai karðta ir ið tikrøjø neámanoma parengti. Problemos kyla, ypaè jei jûs gyvenate, ir jûs turite praleisti daugelá labai svarbiø detaliø. Sëkmingai vertus raðtu situacija yra visiðkai kitokia. Èia ið vertëjø reikalaujama labai stipraus tikslumo, nes þmonës, kurie yra svarbûs tekstø vertimui, turi tiek maþai laiko galvoti apie kiekvienà þodá ir mintá.

Didelá skirtumà galima rasti þaidime, o mûsø vertimo vietoje. Vertëjai paprastai turi bûti gerai susipaþinæ su ðaltiniø ir kalbø kalbomis, kad jie galëtø daryti nuolatinæ átakà abiem kryptimis be jokios pagalbos. Geras vertëjas turëtø turëti daug naudingø þiniø, nes jø karjera yra plataus uþmojo ir tikrai atlieka ypaè svarbø vaidmená. Sëkmingai verèiant atskirus vertëjus, svarbu versti tik ta paèia kryptimi, kodël jie neturi laisvai kalbëti dviem skirtingomis kalbomis. Taèiau, kaip reikalaujama teikti labai plataus masto paslaugas, apsvarstyti abiejø kalbø naudà ir vietovës kultûrà bei tinkamas kalbines mintis. Ðiø þiniø dëka mûsø vartotojams bus daug galimybiø parduoti profesionalø átakà ávairiose srityse, o tai, kas tiksliai reiðkia tikrai didesnæ átakà.

Taip pat verta paminëti, kad atskirø valstybiø kalbos visuomet keièiasi, todël kiekvienas profesionalus vertëjas turëtø vadovautis trendiðkiausiomis kalbø tendencijomis konkreèioje srityje.