Mokymas kadro ir darbo uthmokeseio fonduose

Catch Me  Patch Me

Nuolat keièiasi darbo pardavimas, kuris daugeliui þmoniø sustoja kaip platesnio intereso ðaltinis konkreèiam jø karjeros formavimui. Personalo mokymas yra gera forma, leidþianti iðplësti konkreèios pramonës ðakos susitarimà ir plëtoti þinias konkreèioje srityje. Investavimas á laikà ir pinigus rengiant yra ekonomiðkai efektyvi sàskaita, nes savæs tobulinimo nauda atidedama á verslo sëkmæ. Tikslingas profesinio kelio formavimas ir naujø srièiø gavimas yra plëtros garantija. Ir þada ekonomiðkai patenkinti pajamas ið gero darbo.

Kompiuteriniø þaidimø mechanikos taikymasDarbdaviai gerai supranta ðvietimo bûtinybæ, todël jie savo darbuotojams teikia indëlá á personalo mokymà. Per ðá laikà vadinamasis mokymo portalai, kuriø klausimu siekiama skatinti darbuotojø tobulinimà per loðimà. Tai personalo mokymo strategija, kurioje atsiþvelgiama á kompiuteriniø þaidimø mechanikos naudojimà. Vyrø elgsenos refleksai pritaikyti motyvacijai ir norui konkreèios programos link. Gamifikacija, dar vadinama þaidimu ar þaidimu, yra metodas, grindþiamas þaidimø kûrimu atliekant profesines pareigas. Tai atitinka jausmus, susijusius su iððûkiø áveikimu vaikðèiojant vaidmenø þaidimuose.

Muzika ir konkurencijaKonkurencijos atmosferos ir harmonijos darbo aplinkoje didinimas padeda atrodyti ið paþiûros áprastà veiklà kaip pasiekiamus þaidimo tikslus. Þodþiø „menas ir konkurencija“ sintezë nëra atsitiktinë, nes iki ðiol ið kompiuteriniø þaidimø þinomø mechanikø taikymas projektams ágyvendinti naudoja elementus, kurie papildo þaidimo istorijos principà. Projekto autorius rengia uþduotis ir iððûkius atskiriems dalyviams ar komandoms, o jø ávedimo raida pateikiama per paþangos juostà. Kartu su sëkme taip pat didëja sunkumø lygis, o konkuruojanèios grupës gali studijuoti, kokiu metu likusios komandos ar þmonës. Taip pat yra ávairiø reitingø, straipsniø virtualioje valiutos perspektyvoje ir atlygio sistemos, skatinanèios pergalës apetità.