Metalurgijos pavyzdthiai

Ðiuo metu metalurgija yra dalis, kurioje laikomi ne tik plastiko formavimo procesai ir liejyklos, bet ir makro klasëje naudojami grupiniai tyrimai. Ðiuolaikiniame darbe daþniausiai patiriama metalografiniø mikroskopø patirtis.

ArtrovexArtrovex - Atsikratykite jungties skausmo per 10 dienø ir iðlaisvinkite juos!

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Ir tik palyginti nuo pat pradþiø metalurgijoje buvo naudojami ávairûs mikroskopai. Ðiais laikais jie reikalingi dirbant su inþinerinëmis medþiagomis. Metalografiniai mikroskopai yra patraukliausi ðioje srityje, kurie, be kita ko, naudojami ieðkant metalo defektø ar jø proverþiø. Tai yra vaizdo matavimo metodas, ádiegtas nepermatomiems mëginiams. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, leidþianèius analizuoti atominës stadijos struktûrà ir ðviesos mikroskopus, pasiþyminèius maþesniu didinimu. Stebëjimai, atlikti su ðiais prietaisais, yra labai svarbûs, nes dël to galime aptikti kitø tipø mikrokratus gaminyje arba jø inicijavimà. Galima papildomai apskaièiuoti fazës dalá ir tiksliai nustatyti atskiras fazes. Dël ðios prieþasties galime nustatyti, kokie skaièiai ir kokie yra inkliuzai, ir daug ávairiø svarbiø veiksniø ið metalurgijos elemento. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia realiai stebëti medþiagos struktûrà, todël perspektyvoje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to galime lengvai aptikti medþiagø defektus. Visada turëkite, kad ðis baldø standartas bûtø subtilus. Ðiuo poþiûriu tik kvalifikuoti þmonës turëtø atlikti bandymus.