Mados dou

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë ateinanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo silpniausias taðkas, o visas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik paprasti ir subtilûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai pilname nërimu. Be jø, jie buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pintinëmis ir iðsiuvinëtais bikinais. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didelëmis liemenëmis, puoðtomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës, paruoðtos specialiai ðiai situacijai, aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus paaukotos netoliese esanèiam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jos darbdavys jau daug kartø pardavë savo medþiagas, o sandorio objektas buvo netgi apsilankymas specialioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á namus geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame bûtø galima rinkti kolekcijas, iðskyrus stacionarias parduotuves.Jûsø drabuþiø prekës þenklas galioja nuo turtingiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuo metu prieðais daugelá ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kas kiekvienà pavadinimo periodà sudaro kolekcijos bendradarbiaujant su Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos atpaþásta taip baisiai, kad prieð atidarant parduotuvæ, rytà jie yra pasirengæ ilgai. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios institucijos poveikis buvo labai populiarus tarp vartotojø daugelá metø, be to, ir kampe, ir uþsienyje. Raðymas apie jà neatspindi daugelio pasitenkinimo, kuri patvirtina, kad medþiagos yra aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Lemon vienkartiniai drabuþiai