Laivo kompanijo programas

Tyrimas rodo, kad geros programos pasirinkimas ámonei turëtø bûti vertinamas labai atsargiai. Ar mûsø pasirinktos priemonës parodys sëkmæ ir átakà ámonës augimui didelæ vertæ nuo tikslaus tikslo nustatymo. Taèiau daugelio kompanijø, ypaè maþø, moderniø IT sprendimø sànaudos gali bûti per didelës, kad bûtø galima leisti klaidà.

Gamintojai, þinantys ðiuos faktus, vis daþniau platina naujus savo programinës árangos platinimo bûdus. Pavyzdþiui, tikriausiai yra optima demo programa, kuri patikrins ðio árankio funkcionalumà 60 dienø. Po ðios sàlygos klientas turi nuspræsti, ar ásigyti programinæ árangà, ar atsisakyti jo. Sëkmingai, kai klientas nusprendþia tæsti taikymà, yra galimybë perkelti jau þinomà ið demo parinkties þinomà duomenø bazæ á visavertæ grupæ. Verta paþymëti, kad demo grupës projekte yra visos funkcijos, matomos visose klasëse. Vienintelis apribojimas yra lygmuo, per kurá svarbu pasinaudoti paraiðka. Bendrovë, uþsiimanti ðiuo standartiniu sprendimu, gali gauti optinæ demo versijà nuo gamintojo perspektyvos po registracijos blanko uþpildymo arba uþsakyti jà kompaktiniame diske bendrovës adresu. Ðis prietaisas, esantis paskutinëje kategorijoje, yra visiðkas gamintojo palaikymas, taigi ir sëkmei, kai naudotojas patiria problemø, visada gali bûti naudojamasi su technine tarnyba. Specialiai tinklalapyje yra atsakingos medþiagos, kurios palengvins tinkamà ðios programos kûrimà. Kitas „optima“ programos privalumas yra tai, kad dabar ji pateikia paruoðtà duomenø bazæ. Per kurá mes paliekame savo ilgalaikæ veiklà, papildomai ádiegsime demo duomenø bazæ, kurioje bus pavyzdiniai atsiskaitymai. Dël to mes galime dabar patikrinti visas programos galimybes. Jø diegimas yra lengvas ir neturëtø sukelti problemø netgi nepatyrusiems ðios programinës árangos vartotojams.