Kirpykla ir kasos aparatai

Þinoma, daugelis verslininkø susidûrë su dilema dël ðios dilemos: koks mokesèiø kasos aparatas turëtø pasirinkti, kà turëtume atkreipti dëmesá perkant prietaisà? Pagalvokime apie ðià dilemà.

Na, pradþioje turëtume suvokti, kad kasos kaina prasideda nuo 900 zlotø iki net 4000 zlotø. Kiek pinigø kainuoja, yra reikðminga ir kaþkaip apibrëþia mûsø gebëjimus, susijusius su konkretaus árenginio ásigijimu. Faktas yra tai, kad brangesni pinigai - galima sakyti ið ðvaresnio lentynos - turi daug gerø savybiø ir papildomø galimybiø. Jie leidþia, pavyzdþiui, koduoti didelá prekiø kieká. Jis taip pat turëtø pasakyti, kad jie paprastai yra suderinami su didesniu papildomø árenginiø skaièiumi arba vadinamuoju periferinë.

Taèiau ne visada mokate investuoti á didelæ sumà - bet kokiu atveju - pinigø sumà. Taèiau nebûtinai reikës specializuoto kasos aparato, kuris bûtø labai specializuotas technologijø srityje. Þinoma, kai kuriose pramonës ðakose ði suma yra bûtina, taèiau, be abejonës, taip pat nëra þinoma, kad kiekvienoje ekonomikos srityje virðutinë lentyna yra bûtina. Taigi nepamirðkime nereikalingø iðlaidø, nes paaiðkëja, kad mums nereikia sudëtingo kasos.

Svarbus dalykas yra pramonë, kurioje dirbame. Svarbus yra ir ámonës dydis, kuris visada reiðkia paslaugø ar prekiø kieká. Bûtent ið ðio labai didelio kiekio noriu, kokia valiuta bus optimaliausias mûsø pasirinkimas.

Kitas svarbus aspektas perkant kasà yra jo vëlesnis aptarnavimas. Verta iðsiaiðkinti, kà galime norëti árenginio gedimo atveju. Kokios yra remonto iðlaidos? Taip pat kalbama apie apsaugà - jos trukmæ ir ilgà laikà.

Norëdami geriau, paminëkime dar vienà svarbø kriterijø, pagal kurá pasirenkamas gera (individualiems poreikiams kasos aparatas. Tai yra (beveik patogus naudoti ir pilnas kasos aparato funkcionalumas. Vietos, kurià kasos aparatas vis dar turi, kiekis neturi reikðmës. Þinoma, galime matyti, kad daugeliui þmoniø, perkanèiø kuponus, priklauso nuo paskutinio, o ne ðvaistyti laiko porose, kad bûtø galima skaityti trapius ir daugiapusius nurodymus, pagaliau stengtis ir ádomu, kokiam laikui yra konkretus mygtukas.