Kasybos dulkio surinkejai

Dulkiø surinktuvas, pagamintas pagal atex (kolektoriaus direktyvà, yra pagamintas filtruojant, iðpjautos formos, su grandinës konvejeriu, skirtas paprastiems ir populiariems dulkiø ðalinimo árenginiams su pasiûlymu iðplësti perspektyvas.

Sunkesnës þaliavos frakcijos daugiausia yra atskirtos dulkiø surinktuvo iðsiplëtimo kameroje. Iðsiskyræs produktas per grandinës konvejerá perduodamas prie rotacinio voþtuvo, todël produktas iðstumiamas be slëgio uþ filtro.

Kasdieniame darbe per vamzdynà perduodamas dulkëtas oras. Tuomet apdulkintas oras ásiurbiamas á dulkiø surinktuvà. Prie filtro áëjimo yra atbuliniai voþtuvai, kuriuos lengva naudoti kasdien veikiant dulkiø surinktuvui. Sklendës uþdarymas vyksta iðjungus iðmetimo ventiliatoriø.

https://neoproduct.eu/lt/make-lash-veiksmingas-budas-maksimaliai-padidinti-blakstiena/Make Lash Veiksmingas būdas maksimaliai padidinti blakstieną!

Kai oras yra dulkiø surinktuvo áleidimo kameroje, jis patenka á iðsiplëtimà, o tai sukelia dideles frakcijas, pasiekianèias piltuvo dugnà. Dulkiø surinktuvo piltuve surinktà medþiagà rekomenduoja grandininis konvejeris á medþiagø surinkimo objektà. Po medþiagø surinkimo taðku yra sukamasis voþtuvas, dël kurio terpë iðleidþiama ið dulkiø kolektoriaus be slëgio. Frakcijos, kurios neprisidëjo tiesiai prie filtro dugno, siunèiamos á filtrø rankoves. Nuvaþiavus per filtravimo maiðelius, ið dulkiø surinktuvo á iðmetimo kanalà patenka ðvieþias oras.

Visø moduliø galva laikoma regeneraciniu ventiliatoriumi, 1,1 kW arba pasirinktinai 2,2 kW, kuri leidþia iðvalyti maiðelius, sukuriant oro srautà, esant atvirkðtinei tekëjimo krypèiai, pagal ádiegtà sekà. Regeneracinio ventiliatoriaus variklis turi stabdá, kuris neleidþia ventiliatoriui apsisukti po apdailos, o tai maksimaliai padidina valymo efektyvumà ir sumaþina triukðmo lygá. Daugiausia regeneravimo ventiliatorius yra nustatytas veikti 50 Hz, kuris yra geras 1,1 kW varikliui. Taèiau galite maksimaliai padidinti iki 60 Hz valymo ventiliatoriø efektyvumà, kurá uþtikrina papildomi 2,2 kW varikliai. Filtravimo maiðeliai dulkiø surinktuve iðvalomi jo veikimo metu (tiesioginio ryðio metu, taip pat po iðjungimo.