Kasos aparato jako

Kasos aparato kainà veikia keletas veiksniø. Visø pirma, brangesni fiskaliniai árenginiai yra tie, kurie turi daug papildomø naudingø funkcijø. Jei planuojame ásigyti gerà pirkimà ir ne per daug praleisti, pagalvokime apie tai ið anksto, kokie vaidmenys yra, jei reikia, ir kuriuos mes galime paleisti.

Niekas nenori permokëti. Tipiðka, kad tie, kurie turi ásigyti fiskaliná prietaisà, ieðko pigiausiø variantø. Þinoma, jie nusprendë, kad áranga bûtø patikima, puikios savybës ir prastas naudojimas. Kartais tai yra, kad teisinga áranga nëra populiari, o pigus ne visada realus. Taèiau kruopðèiai atrinktas kasos aparatas gali bûti pigus ir patenkinti jos reikalavimus plaèiame diapazone. Daþnai mes taip pat galime susitarti su geromis nuolaidomis, kai pigiausias kasos aparatas bus geros kokybës.

Kasos aparatas, kuris palaiko verslàFiskalinio prietaiso kainà lemia daug veiksniø. Pirmasis ið jø yra árenginiø funkcijø skaièius. Pagalvokime, ar mûsø kasos aparatas yra tik mums, kad galëtume valdyti kvitus ir teikti ataskaitas, arba atliksime tam tikrà analizæ ar pareiðkimus. Jei fondas padës mums valdyti kampanijas, tuo autentiðkesnis bus fiskalinis spausdintuvas, kuris gali bûti susietas su kompiuteriu ir sëdëti ant jo koduotø duomenø. Kà veikia fiskalinis kasos aparatas, o dabartinë yra santykinai brangesnë. Patikrinkime, kà siûlo pardavëjo siûlomi finansiniai árenginiai, ir pagalvokite, kurie ið dabartiniø vaidmenø bus naudingi mums.

Kitas labai veiksmingas veiksnys yra PLU duomenø bazës, t. Y. Saugomø prekiø, taip pat paslaugø talpa. Kuo geresnë taupyti, tuo didesnë kaina. Todël plaèiuose prekybos centruose nematysime maþiausio, pigiausio kasos aparato, bet didelio prietaiso, uþ kurá bendrovës savininkas sumokëjo nuo 3000 iki net 8000 zlotø. Ámonëse, kuriose yra didþiulë prekiø bazë, tokie fiskaliniai árenginiai yra bûtini ir ar mûsø padalinys tikrai nori bûti populiarus kasos aparatas? Jei parduodame tik deðimtys efektø ir mes neketiname padidinti ðios sumos iki keliø tûkstanèiø, mums yra pakankamai maþas kasos aparatas.

Nekantrus vartotojasPigûs kasos aparatai daþnai spausdina pajamas per lëtai. Tai nëra sàraðas tuo metu, bet daþnai tai vyksta. Jei visø pirma turime daug klientø, ði procedûra bus gana trikdanti.