Kasos aparato asigijimas ir grathimo indas

Kasos aparato pirkimas yra sudëtinga uþduotis, ypaè pradedantiesiems verslininkams. Nenuostabu. Kvadratiniame finale yra ðimtai pavyzdþiø su daugybe papildomø elementø ir árenginiø. Kyla klausimas, kurá pavyzdá galiausiai pasirinkti?

Prieð uþduodami sau klausimà, turime nurodyti darbo tipà. Jei gaminame paslaugà kliento patalpose, geriausias bus mobilusis kasos aparatas. Savo ruoþtu, jei atidarysime didelæ parduotuvæ, verta apsvarstyti fiskaliná terminalà, kuris yra naudingas ir modernus variantas. Nauji fiskaliniai kasos aparatai - tai kasos aparatø gamybos ir platinimo bei aptarnavimo pavadinimas. Tai yra labai plati galimybë ir, nors tai priklauso nuo mûsø, koká sprendimà mes sprendþiame. Indø modelis yra tas pats. Taèiau specialistai pabrëþia, kad prieð pirkdami, turëtume patikrinti, ar pardavëjas taip pat siûlo kasos paslaugas. Kodël? Dël labai maþø prieþasèiø.

Visø pirma, kiekvienas kasos aparatas turi bûti uþregistruotas. Tai yra svarbus ir bûtinas formalumas. Viena ið registracijos valstybiø yra fiskalizacija, kurià fone atlieka ágaliotasis aptarnavimo darbuotojas. Trumpai tariant, be fiskalizavimo, kasa neveiks efektyviai ir teisëtai.

Antra, kasos aparatas, kaip ir visi prietaisai, gali atsisakyti paklusti mums. Kai kuriø rûðiø nesëkmiø atveju mes galime susitikti su savimi, bet daþnai turime specialisto. Ir èia kyla klausimas, ar verslininkas, kuris mums suteikia prietaisà, siûlo tokià paslaugà tokiomis formomis? Laimei, tokios paslaugos tiekiamos gerai.

Kita labai svarbi idëja yra periodinis kasos techninis patikrinimas. Kiekvienas verslininkas privalo tai padaryti privalomu. Lenkijos teisëje aiðkiai apibrëþiama, kas, kokia sistema ir kaip atlikti tokias perþiûras. Paslaugø paslauga taip pat bus gera. Vestuvës metu ekspertai paprastai pasidaro lipdukà prietaiso gale, kurioje pateikiama informacija apie kitos perþiûros datà. Be to, labai kasos aparatai mums automatiðkai signalizuoja, kad diena yra sujungta, kurioje turime perþiûrëti. Visa tai, kad nepraleistumëte jo, nes kai mes greitai prisimename, kiekviena vëlavimo diena yra ilga rizika!

Bendrovës kasos aparatas turi tà patá ilgalaiká palengvinimà. Kuris yra labai, labai brangus. Prietaisø kainos persikelia ið keliø ðimtø zlotø, o kaina labai daþnai bûna kartu su kaina. Taèiau prieð pirkdami kasos aparatà, pagalvokime, kuris modelis puikiai veiks jûsø ámonëje.