Kasos aparatas

Kiekvienas verslininkas, turintis gerai þinomus kasos aparatus, kasdien kovoja su sunkumais, kuriuos patiekia ir patiekalai. Kaip ir visi kompiuteriniai árenginiai, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo sprendimø ir kartais sugadina. Ne ámonës savininkas þino, kad kiekviename registro rengimo taðke kasoje turi bûti naujas toks árenginys - tik dël ðio idealo gedimo.

Dël to, kad parduodant produktus ar pagalbà, nëra atsarginiø kasos aparatø, mokesèiø inspekcija gali paskirti nuobaudas, nes tai uþkerta kelià pardavimø áraðø paþeidimui, kai pagrindinis árenginys sugenda. Á kasos aparatus saugomi dokumentai turëtø apimti fiskalinio kasos aptarnavimo knygà. Ðiame tekste ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir informacija apie kasø fiskalizavimà arba keitimàsi savo mintimis vis dar tæsiama. Paslaugø knygoje turi bûti áraðytas unikalus numeris ir unikalus numeris, kurá nurodo mokesèiø inspekcija, ámonës pavadinimas ir buto, kuriame naudojama suma, adresas. Visa ði informacija bûtina norint sëkmingai atlikti mokesèiø patikrinimus. Be to, bet koks atsiskaitymas kasoje, jo remontas atitinka specializuotos tarnybos uþduotis, kurias kiekvienas verslininkas, naudodamas kasos aparatus, turëtø pasiraðyti sutartá. Dar daugiau - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie visus kasos paslaugos pakeitimus. Pardavimai kasos aparatuose turëtø veikti nuolat, o jei kasos aparatas yra pilnas, nuomonë turi bûti keièiama á kità, o perskaityti atmintá. Tikëtina, kad kasos atminties skaitymas - ir tada, kai bus keièiamasi tik ir tik ágaliotas subjektas. Be to, ðis darbas turi bûti atliekamas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kuris siunèiamas paèiai mokesèiø ástaigai ir kitam verslininkui. Jis privalo saugoti ðá protokolà kartu su naujais kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo kaltë gali paskirti bausmæ.