Kasos aparatas su mokejimo terminalu

In vitro (apvaisinimas in vitro, paprastai tai yra gelbëjimo valdyba poroms, kurios kreipiasi dël vaiko. Tai stabilus ir átemptas procesas, taèiau daugelis laimingø porø dël to gali pasirûpinti pageidautinais palikuonimis, net jei naujos formos pasirodë esanèios nepatikimos. Gydymas skaièiuojamas spermos su kiauðiniu prijungimu laboratorinëmis sàlygomis, ne moters kûno.

Procedûros indikacijos gali bûti tinkamos tiek partnerio daliai (sumaþëjæ spermos parametrai, tiek paþástamiems (kiauðintakiø obstrukcija, nesugebëjimas ovuliacija. Daþnas in vitro apvaisinimo rodiklis yra idiopatinis nevaisingumas, kurio prieþastys neþinomos. Prieð atliekant in vitro, pacientui bûtina atlikti laboratorinius tyrimus ir spermos tyrimø partnerá. Toliau bûsimi tëvai procedûros pabaigoje turi iðreikðti raðytinæ sutartá. Kitas metodas yra moters hormoninë (farmakologinë stimuliacija didinant brandþiø oocitø skaièiø. Vaistus ir jø dozæ nustato gydytojas, kartu su ankstesniø paciento tyrimø rezultatais. Kitas laikotarpis - moters kiauðiniø làsteliø gavimas specialisto nurodytame sezone. Gydymas atliekamas pagal bendràjà anestezijà ir trunka keletà minuèiø. Jis susideda ið matomø pûsleliø pûtimo abiejose kiauðidëse, kai gaunamas folikulinis skystis, turintis oocitø. Tuo paèiu metu paciento partneris praneða apie spermos pabaigà (prieð kelias dienas bûtina iðsaugoti seksualinæ abstinencijà. Kita bûsena yra surinktø kiauðiniø ir spermos derinys laboratorinëmis sàlygomis. Ðioje taryboje susiformavæ embrionai dedami á inkubatoriø, kur yra puikios jø plëtros prieþastys. Po keliø dienø jie áterpiami á paciento gimdà plonu kateteriu. Ðis operacijos momentas nëra didelis, todël nereikia anestezijos. Po embrionø perkëlimo pacientas turëtø sumaþinti fiziná aktyvumà (reikia trumpo abstinencijos ir pereiti prie lengvo gyvenimo bûdo. Po deðimties dienø jis privalo praneðti klinikai, kad apimtø biocheminá nëðtumà. Penktà savaitæ po procedûros bûtina atlikti ultragarsà, patvirtinantá nëðtumà. Gedimo atveju galima pakartoti procedûrà naudodami paruoðtus rezervinius embrionus. Pagal naujausius tyrimus in vitro veiksmingumas yra apie 40%. Taèiau dabartinis gydymas yra paskutinë nauda poroms, kurios nesëkmingai kreipiasi dël vaiko.