Kasos aparatas frigo ii

Paþeidimø padarymas yra teisingas dalykas. Ástatymø leidëjai taip pat galvoja, kad mokesèiø mokëtojai leido iðtaisyti neteisingai iðduotus pardavimo dokumentus, taip pat deklaracijas, neturëdami dideliø pasekmiø. Tai ámanoma ir registruojant pardavimus kasoje. Kada tai yra fiskalinës sumos pataisa?

Hallu Motion

Parduodant fiziniams asmenims, kurie nevykdo finansinës veiklos ir vienkartiniø iðmokø ûkininkams, bûtina uþregistruoti kiekvienà sandorá kasoje ir pateikti jai kvità. Pajamos yra KPiR pagal periodines ataskaitas. Klaidos, atsirandanèios iðduodant fiskalines pajamas, paprastai yra susijusios su: mokesèiø uþ medþiagas, paslaugas, pardavimo datà ar sumà, produktø ar paslaugø skaièiumi. Be to, ji numato, kad finansinë valiuta, ið kurios iðduodamos áplaukos, bus sumaþinta iki pagrindinës sumos ir bus iðspausdintas blogai atliktø pirkimø árodymas. Sëkmingai registruojant pardavimus labai varginanèia ir bloga suma, tai reiðkia, kad kasoje uþregistruotas sandoris negali bûti atðauktas ar patobulintas naudojant patogias funkcijas pagal dabartinæ tvarkà. Iki 2013 m. Kovo mën. Pabaigos nebuvo aiðku, kokiu bûdu galima sëkmingai atlikti fiskaliná gavimà. Darbe buvo sukurti kai kurie mechanizmai, kuriø palaikymà palaikë biurai, taèiau veiksmai taip pat buvo neoficiali. Nuo 2013 m. Balandþio 1 d. Kasos aparatø ástatyme yra nuostatø, reglamentuojanèiø ðá klausimà. Nuo 2013 m. Balandþio mën. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus kasos aparatais, privalo saugoti du áraðus - gràþinimo ir skundø áraðus ir akivaizdþiø klaidø árodymus. Taisyklëse nenurodoma, kaip jie turëtø bûti atliekami, apibûdinti juos ir duomenis, kuriuos jie nori rasti. Abu yra koreguojami, kad bûtø koreguojami pardavimai, uþdaryti kasos aparato protu, o kitas ið jø bus aptarnaujamas pirmiau minëtu atveju. klaidos. Atðaukimo plane bûtina parengti atitinkamà áraðà á klaidø registrà, áskaitant: blogai uþregistruotø pardavimø bendràjà vertæ ir mokestá, trumpà klaidos motyvø ir aplinkybiø apraðymà bei pirminá gavimà.