Kasos aparatas drabuthio parduotuveje

Mes anksèiau ar vëliau suþinosime, kaip raðyti sàskaitas, vykdant individualø verslà. Èia kyla klausimas, kokià programà naudoti, vienas ið daþniausiø atsakymø yra simfonija. Simfonijos programa remia jaunø ir vidutiniø ámoniø veiklà. Tai gana paprasta naudoti ir turi daug galimybiø. Tai leidþia atlikti visas apskaitos paslaugas - nuo sàskaitos plano sudarymo ir lengvai áterpiamø dokumentø automatinio uþdarymo balanso. Programa taip pat leidþia pasirinkti ataskaitiniø metø trukmæ - iki 22 mënesiø, ir remia fiskalinius metus, perkeliamus pagal kalendorinius metus. Tai leidþia atlikti gilius PVM atsiskaitymus uþ uþsienio sandorius, ðioje paslaugoje uþ sandorius ES (WNT ir WDT.

„Symfonia“ programinë áranga sustojo ilgesná laikà. Dël savo pradinio paprastumo jis ágijo daug rëmëjø, o po savininko pakeitimo atsirado oponentø. Programa yra gana daþnai vertinama kaip sunki, be to netinkama didesniems dokumentø kiekiams paversti. Vartotojai skundþiasi dël prastos þmogaus techninës tarnybos kokybës ir padidintos kainos. Gërimas ið svarbesniø ðios programos problemø yra ðiek tiek seno variklio, kuris, nepaisant praëjusiø metø, ir kuriant daug tobulesnius sprendimus, tapo labai nedideliu mastu. Gana daþnai gali susidurti su nuomone, kad simfonijos buvimà lemia þiniø apie kitas ðio þanro programas trûkumas. Aiðku, aiðku, kad pasirinkdami atsiskaitymo programà turëtume neabejotinai taikyti tam tikrus dalykus ir lûkesèius. Neinvestuoti á funkcijas, kuriø mes visiðkai nenaudosime, arba á programà, kuri mums reikës praleisti ilgas valandas susipaþinti su juo ar samdyti asmená, kad galëtume já naudoti. „Symfonia“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga pelnë patikimus naudotojus, nes paprasta operacija ir paprastas testo versijø prieinamumas, dël kuriø jis buvo priskirtas moksliniams tyrimams.

Kaip ir bet kuri kita programinë áranga, ji planuoja savo privalumus ir vertybes. Jis sugebëjo atkakliai kovoti su ðiuo metu vykstanèiais terminais ir programomis. Jam sukurta nemaþai programø, o kiekvienas gamintojas siûlo skirtingus sprendimus ir vertybes. Svarbiausia yra pasirinkti geriausià, kuris geriausiai atitiktø jûsø poreikius.