Kasos aparatai kirpejams

Kiekvienas, kuris atlieka apsipirkimà ir pagalbà, klausia kasos aparato. Arba tokia prasmë? Ar að noriu bûti toks? Kai tik iðspræstos abejonës ir þinome, kad turime toká kasos aparatà, kyla dar vienas klausimas. Kokie pinigai man tinka. Mes pradedame ieðkoti internete. Ir mes vis maþiau þinome.Að taip pradëjau. Að susidûriau su tokiomis problemomis, ir að jas labai daug perskaièiau. Að paklausiau specialisto draugo ir viskas buvo aiðki.

Suþinojau, kad visi kasos aparatai turi du numerius. Sam yra unikalus kasos aparato taðkas. Tai yra taðkas, kurá nurodo árenginio gamintojas, kuris fiskalinëje atmintyje ávedamas fiskalizacijos metu. Antrasis numeris yra registracijos punktas. tai yra numeris, kurá suteikia kompetentinga mokesèiø tarnyba. Registracijos numeris turëtø gyventi pagal kai kuriuos mokesèius, kurie yra taikomi jûsø fiskaliniam patiekalui, taip pat áraðyti á prietaiso padëtá. Að jau þinojau, o ne keistà numerá ant gavimo. Vieninteliu bûdu suþinojau, koks árankis man bus geriausias. & Nbsp; & nbsp; novitus maþas pliusas pasirodë esàs lengviausias ir efektyviausias. & nbsp; buvau labai laimingas. Jis ramiai atitiko visus mano lûkesèius. Mano verslui reikalingas fiskalinis árenginys, kuriam galëèiau prijungti ir kitus elementus. Paaiðkëjo, kad be reikalo bijo, kad neþinau, kokià sumà pirkti. Að nusipirkau áranká ir ið karto patyriau unikalø kasos numerá. Tada paþymëjau registracijos numerá. Mano kasos aparatas buvo paruoðtas darbui. Prireikë ðiek tiek laiko treniruoti komandà, nei tikëjausi. Gera grynieji pinigai reiðkia, kad ji gaminama kaip „intuityviai“, nes nesukuriu nieko sudëtingo. Kai draugas mane pasiekë ir paklausë, að neþinojau, kà pirkti, galëèiau tik ðypsotis. Ji buvo beveik kasos aparatø specialistë. Ðiandien að þinau, kad tokiø pinigø pirkimas internete - mes taip pat gausime profesionalø patarimø ir atsakysime á klausimus, kurie mums trukdo.Viskas, kas yra kitokia, mums yra saugus „nerimà“. Taèiau tokiø techniniø pokyèiø mokymasis gali duoti daug dþiaugsmo. Jei mums reikia kaþko - nebijokite.