Kasos aparatai gydytojams

Prieð pradedant verslà, verslininkai, atidarantys kità ámonæ, turi susidoroti su daugeliu problemø. Jaukios ir daþnai besikeièianèios taisyklës jauniems þmonëms nesudaro lengviau.

Mano nuomone, ji þino, kad atidarius parduotuvæ, stacionarià ar internetinæ, turësite nusipirkti novitus delio kasos aparatà. Taèiau ne visi þino paskutiná, kad tam tikros paslaugos taip pat reiðkia bûtinybæ bûti ðiuo prietaisu. Svarbu iðsiaiðkinti, ar kasos aparatas bus teigiamas net prieð atidarant ámonæ, nes jis bus naudojamas tik po keliø formalumø. Prieð pradedant áraðyti, mokesèiø inspekcijai patartina pateikti fiskaliná kasà, o metodas turëtø uþtrukti kelias savaites. Po pateikimo turite atidëti unikalø numerá biure ir atlikti kasos fiskalizavimà. Ðià veiklà vykdo kvalifikuotas aptarnavimo personalas ir jis vyksta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Tik iðmokæ visus ðiuos formalumus galite pradëti parduoti sumà (þinoma, jei verslas jau yra atviras. Naudojant prietaisà, kuris yra kasos aparatas, bûtina nuolat stebëti greitai kintanèias taisykles, nes geri ástatymai ir potvarkiai nustato fiskaliniø kasos savininkø pareigas. Turite þinoti, kad kasos remontas galimas tik kvalifikuotose tarnybose. Tokia paslauga turi turëti pasiraðytà bendradarbiavimo sutartá, kad árenginys bûtø sugedæs greitai. Sëkmingai sugadinus kasos aparatà, turite nutraukti veiklà, nes jûs negalite parduoti be kasos aparato.

Dël ðios prieþasties vis daugiau savininkø nurodo atsarginiø kasos pirkimà, kuris turëtø bûti jauèiamas pagrindinio árenginio gedimo atveju. Valdydami ámonæ taip pat turite galvoti apie periodiniø fiskaliniø ataskaitø rengimà. Turëti visas medþiagas, kurias gali nustatyti mokesèiø inspekcija, o paþeidimø atveju gali bûti skiriamos finansinës nuobaudos.