Kabliukas

Tiems, kurie nëra apmokëjæ Mokesèiø pavadinimu per kasos aparatus, paslaugø knygai nebus suteiktas platesnis pripaþinimas. Nepaisant to, kad tie, kurie nusprendþia tapti vatowcami, ar siûlyti straipsnius ir teikti paslaugas, matydami, kad jie naudojasi fiskaliniu kasos aparatu kaip nerezidentu, tokià knygà uþraðys paþymëta vieta. Reikia nepamirðti, kad fiskalinio kasos aptarnavimo knygos praradimas gali turëti tragiðkø pasekmiø investuotojui. Visø pirma, jie uþims vietà, kai verslininkas stengiasi nuslëpti tokià galimybæ tiek paslaugø teikëjui, tiek mokesèiø inspekcijai.

Paslaugø knygelë yra privaloma, nes jame yra áraðø apie kiekvienà patikrinimà ir prieþiûrà. Þinoma, remiantis tinklalapio tekstais, Mokesèiø inspekcijos atstovas gali nuspræsti, ar verslininkas tvarkingai, ar ne. Jei kalbama apie praradimà ar paslaugø knygos sunaikinimà, nedvejodami praneðkite apie tai biurui. Tai átikinama ne tik praneðti apie tai, kad knyga buvo prarasta, bet ir pateikti, kaip tai atsitiko. Taèiau tai ne pabaiga pareigos, kurias verslininkas turëtø turëti ðioje formoje.

Svarbu tai, kad ið karto po praneðimo apie nuostolius biurui paskambinkite bendrovei kasoje, nauju filtru, kuris atlieka kasos aptarnavimà ir perþiûrà. Jos atstovas mums duos dublikatà. Kaip matyti tokià institucijà, tikslas yra paremti ðià knygà. Taèiau, jei per pastaruosius metus ji bus teikiama su kitomis paslaugø ámonëmis, ji turëtø bûti sukurta su paskutiniu, kad pasikartojanti knyga gali pasikliauti trûkumais. Todël geriausia laikyti ðá registrà taip, kad jis visada renkasi ramià vietà, jos nebûtø galima paimti, ir kur ne kiekvienas gali prieiti prie jo.

Tuo atveju, jei mokesèiø inspekcijos atstovas suþino, kad egzemplioriuje yra paþeidimø, jis gali sukurti bent bûtinybæ gràþinti kasos aparato ásigijimo paðalpà. Be to, jei pats verslininkas pats nusprendë su PVM mokëtoju suskaièiuoti nuosavybës teisæ, po tokio ávykio, kad jis atsitiktø, kad jis turëtø atsistatydinti ið tokio pobûdþio apskaitos.