Innova df 1 fiskalinis spausdintuvas

Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkio energijai kiekvienas finansinis ir fiskalinis spausdintuvas turi turëti reikalingà techninæ apþiûrà kas dvejus metus. Kasos aparato savininkas, kuris nevykdo ðiø formalumø, baudþiamas. Pirma pasekmë yra mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatymines palûkanas, sukauptas nuo nusikaltimo padarymo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta paminëti, kad klientas yra svarbus norint iðlaikyti perþiûros datà, reikia prisiminti apie patikrinimo datà.Kà idealiai tikrina techninës prieþiûros specialistas?

Na, pavadinimas "techninë apþvalga" kasos aparatø tekste yra ðiek tiek klaidinantis. Kodël? Kadangi kontrolës metu tikrinami ðie kasos aparato aspektai, uþtikrinantys apyvartos registravimà. Karininkas neieðko gedimø, kurie gali turëti átakos viso kasos funkcionalumui, o að tik sukaupiu ir, be abejo, ant aukðtai paminëtø daliø, jø komponentø, kuriø gedimas gali bûti prestiþas dël netinkamo mokëtino mokesèio skaièiavimo.

ProsteroProstero - Urologiniai pleistrai dėl vyrų seksualinės disfunkcijos!

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Viso fiskalinio kasos persvarstymui paprastai yra nuo 100 iki 300 zlotø su kiekvienu laukeliu.

Kiek perþiûra yra?Apþvalga gyvena apie valandà, ne ilgiau kaip dvi valandas, taigi, centrinëje priemonëje, kurià teikia techninës prieþiûros specialistas, reikia to paties. Taip, mes neturime áneðti pinigø á tarnybà, o mes galime papraðyti, kad uþ ðià procedûrà atsakingi asmenys patektø á savo ámonæ, tada ji laikoma papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad auditui atlikti gali tik ágaliotasis techninës prieþiûros specialistas. Taip yra dël to, kad visi techninës prieþiûros specialisto atliekami veiksmai turi bûti pradëti eksploatuoti. Áraðai taip pat nori bûti nedviprasmiðki, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Prisimindami ðià formà yra neátikëtinai svarbu, nes ðio projekto ðansai nëra didþiuliai, o techninës perþiûros trukmë trunka ilgai.