Idversti thinias

Vertimai, be jokios abejonës, be abejo, reikalauja puikiø uþsienio kalbos þiniø ir kultûrinio konteksto. Taèiau yra vertimø, kurie eina á stresà patirianèius laikus, tuos, kurie maþiau nori, taip pat tuos, kuriems reikia ðimtà procentø vertëjo þodþiu ir kurie papildomai susimaiðo su dideliu stresu. Kokius vertimus mes kalbame? Todël jos yra nuoseklios interpretacijos.

Kas tai?

Vertimo þodþiu grupës laikosi nuoseklaus vertimo. Vien tik ðis faktas nori, kad vertëjas bûtø stiprus streso metu. Tokie vertimai priklauso nuo kalbëtojø, kurie kalba pirmiausia, ir jei jis tylës, vertëjas suteikia klausytojams vienintelæ taisyklæ, bet dabar já verèia á tikslinæ kalbà. Þinoma, kalbëtojas puikiai þino, kad turi bûti tinkamos pertraukos, pagal paskutiná, ar vertëjas yra prieinamas, jis taip pat pasirenka vertimà ið jø, arba tik klauso, jis taip pat turi praneðimà apie tai, kà jis prisimena.

Ar tokie nustatymai yra lengvi?

Sàþiningai jie nesilaiko lengvai, net jei verèiama, principas buvo sunkus, ne specialistas. Ðiuolaikiniame vertimo standarte reikëtø atsiþvelgti á tai, kad vertëjas turi puikiai susipaþinti su kalba. Jis neturi þodyno, kaip jo kolegos, kurie sëdi biure, ir paaiðkina kai kuriuos dokumentus. Jame nëra daugiau laiko galvoti apie tai. Vertimas turi bûti atliktas èia ir dabar. Deja, per 24 ar 48 valandas. Bet dabar klausytis klausytojø. Ir vertëjas turi bûti ne tik asmuo, kuris puikiai þino kalbà, bet ir savæs turintis, atsparus ir ásimintinas þmogus, kuris girdi.

Sunkus vertimas þodþiu yra sudëtingas. Taèiau yra ir þmoniø, kurie puikiai suprato tokio vertimo menà. Lenkijoje esame tokie dideli vertëjai, kurie savo veiklà kuria aukðèiausiu lygiu. Susitikome su ávairiais verslo susitikimais, spaudos konferencijomis ir derybomis.