Gydymas namuose

Depresija veikia vis daugiau ir daugiau amþiaus grupiø þmoniø. Ðá trûkumà patiria tiek profesionaliai aktyvûs, tiek atsakingi þmonës, taip pat vaikai ir pagyvenæ þmonës. Daugelis ið jø praranda metus be þinios apie ligà, o jø skaièius jauèiasi ir kiti þaidimo metodai su paskutiniu niokojanèiu psichikos sutrikimu.

https://m-amulet.eu/lt/

Depresijos gydymas paprastai susideda ið psichoterapijos, kurià reikia papildyti farmakologiniais vaistais, siekiant padidinti gydymo veiksmingumà. Daugelis moterø nesuvokia, kad antidepresantus gali skirti tik gydytojai, turintys specializacijà psichiatrijoje. Geras psichiatras Krokuvoje, prieð pradëdamas gydyti depresijà, turëtø tinkamai diagnozuoti ligà, áskaitant naudojant specialius psichometrinius tyrimus, taip pat naudojant simptomø klasifikacijà, siekiant ávertinti depresijos epizodà. Tik po ligos diagnozavimo ir jos sunkumo stadijos psichiatras priima sprendimà dël jo priëmimo sistemos. Farmakologinis gydymas yra prieinamas ne tik ligos simptomø sunkumo metu, bet taip pat daþnai simptomø simptomø metu, nes depresija yra pasikartojanti liga. Ðiuo metu naudojami antidepresantai pirmiausia skirti paciento nuotaikai stabilizuoti, atsikratyti nerimo arba galvoti apie saviþudybæ. Deja, teisingas veiksmingø vaistø pasirinkimas kartais uþtrunka labai ilgai, nes pacientai turi skirtingà poveiká atskiroms veikliosioms medþiagoms. Farmakologinë terapija labai daþnai tæsiasi pacientui priklausanèioje ðalyje, ypaè vadinamojo endogeninë depresija. Asmuo, likæs dël depresijos atkryèiø, turi bûti nuolat priþiûrimas psichiatro, kuris ne tik kontroliuoja paciento bûklæ, bet ir geriausiai gali ávertinti gydymo paþangà ir galimà poreiká pakeisti gydymo formà. Nors ðiuolaikiniai antidepresantai turi dar didesná veiksmingumà, psichiatrai rekomenduoja naudoti lygiagreèià psichoterapijà. Psichoterapija leidþia pacientams geriau atpaþinti recidyvus ir rodo, kaip susidoroti su dideliais momentais.