Grynojo pinigo operacijo registras

Mes tvarkome parduotuvæ, kurioje apyvarta registruojama kasoje. Labai daþnai klientai nori ásigyti ásigytø prekiø uþsienio valiuta, visada eurais. Ar papildomas kasos aparato registras uþsienio valiuta?

Sutartyje su menu. 111 par. PVM ástatymo 3a punkto 1 papunktyje, apskaitos tvarkymas naudojant kasos aparatus, PVM mokëtojai privalo pateikti fiskalinio kvito ar sàskaitos faktûros iðraðà ið tam tikro pardavimo ir pateikti spausdintà dokumentà klientui.

10 paragrafo 1 dalyje. 1 punkto 14 papunktis dël techniniø sàlygø, taip pat ir tada, kai tai yra 8 paragrafo paragrafe. 1 ið Reglamento dël kasos aparatø, kuriuose yra duomenø, kad turëtø bûti fiskalinës gavimo 14 skyrius, mes bûtinai tai valiuta, kuria pardavimas árodo, bent jau visà sumà bruto pardavimo.

Pagrindiniai kriterijai ir techninës sàlygos, kurias turi atitikti registracijos lëðos, yra iðdëstytos reglamento 2 straipsnyje dël techniniø sàlygø.

Ðtai kodël 14 straipsnio 1 dalies atveju. Ðio reglamento 1 punkte nustatyta, kad parduotuvëje parduodama programa, be kita ko, turëtø \ t funkcija: leisti mokesèiø mokëtojui pakeisti tos valiutos, kurioje yra uþregistruotas pardavimas, pavadinimà arba jo santrumpà, taip pat ið anksto programuoti nurodytà pakeitimà ávedant pakeitimo momentà ir laikà; taupant laikà ir laikà, kada pradësite laikyti pardavimus antrajame valiuta fiskaliniu poþiûriu, ir taip pat konvertuoti bendrosios pardavimo sumos sumà á kitas valiutas, konversijos rezultatas, nurodant iðlaidas ir mokëjimà, turi bûti nustatytas fiskaliniame kvite su fiskaliniu logotipu su valiutos logotipu ; perskaièiavimas turi bûti atliekamas ne maþesniu kaip ðeðiø deðimtøjø tikslumu, o konversijos efektas turi bûti suapvalintas iki dviejø skaièiø po kablelio.

Norëdami paþymëti uþsienio valiutos pavadinimø santrumpà, naudojami Lenkijos Lenkijos banko naudojami þenklai.

Todël, jei mokesèiø mokëtojas ketina parduoti prekes vartotojø, kurie sumoka kainà uþsienio valiuta, protams, tai paprastai turi turëti galimybæ uþregistruoti kasos aparatà, surengtà darbe, leidþianèiame konvertuoti valiutos kursà.

Ið formos, kuri buvo atlikta tyrime, galima daryti iðvadà, kad supirktø daiktø norma planuojama gyventi eurais, kai sandorio vertë bus rodoma zlotuose. Taisyklës, kuriose teigiama, kad PVM nëra reglamentuojamas klausimas, koká valiutos keitimo kursà privalome imtis, kad zloto suma bûtø konvertuojama á eurus.