Gaisro pavojus kasyboje

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis yra maþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà, elektrostatinës kibirkðties dislokacijos poveiká. Jis daþniausiai naudojamas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimui ir perdirbimui.

Elektrostatinis áþeminimas, kurio forma kitokia. Sunkiausi ir keli sudëtingi modeliai yra orientuoti á áþeminimo gnybtà ir laidà. Galingesni ir technologiðkai paþangesni yra áþeminimo bûklës apsauga kûno viduje, todël leidþiama iðleisti arba transportuoti gaminá, kai þemë buvo tinkamai prijungta.

Elektrostatiniai áþeminimo elementai daþniausiai naudojami pakroviant ar iðkraunant geleþinkelio, autocisternas, cisternas, statines, vadinamàsias dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Sëkmingai pripildant ar iðtuðtinant cisternas su kitu turiniu (pvz., Talpyklomis su milteliais, granulëmis, skysèiais gali bûti sukurta pavojinga elektrostatinë apkrova. Jø kûrimo ðaltinis gali bûti daugiau maiðant, pumpuojant ar purðkiant degias medþiagas. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant arba atskiriant atskiras daleles. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Glaudaus ir staigaus kontakto su áþeminimo ar neuþpildytu tikslu pelnas gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus ryðkus kaip kibirkðtis.Kontrolës trûkumas kibirkðèiø iðleidimui gali uþsidegti alkoholiø ir oro miðinio, kurá patvirtina sprogimas arba didelis sprogimas. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.