Fiskalinis kasos aparatas

Gauta ið novitus lupo kasos yra medþiaga, kuri yra ypaè svarbi vadovui ir þmogui. Tai yra pagrindinë pareiga iðduoti tokius pardavimo árodymus, pastarieji turëtø kiekvienà kartà paðalinti kvitus.

Deja, kai kurie ið mûsø, gaunantys kvitus, nemato daug dëmesio, o tai daugeliu pavyzdþiø gali turëti blogø pasekmiø. Kiek laiko turëtume iðlaikyti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiomis aplinkybëmis jie gali bûti naudingi mums?

Verslininkø sëkmei poreikis yra gana paprastas. Jie turi turëti 5 metø egzemplioriø kopijas - patikrinus mokesèiø inspekcijà. Kà daryti tokiam dokumentui klientui?Ðis maþas popieriaus lauþas galios atvejais, kuris sukuria didþiulæ reikðmæ. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir mes þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Ji elgiasi su dabartine padëtimi prieðais þmones, kurioje turime reklamuoti ásigytà produktà arba gràþinti já ir gauti. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Koká laikà turime galvoti apie tai, kada kvitas turëtø dirbti, pateikdamas skundà? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas numato 24 mënesius, kad galëtume rasti trûkumà ir pateikti skundà. Taigi, jei neturime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo daugiau reklamuojamø prekiø, tuo greièiau prarandamas dokumentas, patvirtinantis toká pardavimà.

Nepamirðkime apie kvitus, kuriuos pardavëjas turi mums pateikti perkant. Taip pat ásitikinkite, kad ðie dokumentai yra sàþiningi. Mes galime paruoðti vokus, kuriuose atliksime kronikà chronologinëje organizacijoje, galime nurodyti specialià langelá ðiai krypèiai. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis sudarytas sutartis, bûtø saugomas tol, kol jis yra pagrindas pateikti skundà.