Fiskalinio kasos valeio kaina

„Postnet“ fiskalinis kasos aparatas gali bûti ið tikrøjø kitoks, nuo to, kai mes gauname sudëtingesnius èekius, gautus uþ ritinius, popierines juostas, kurias mes laikome mokesèiø árodymais, kai kvito kopijos yra elektroninës. Daþniausiai kasos aparatas ir elektroninë kvito kopija savo klientams atlieka daug testø.Fiskaliniuose árenginiuose su elektronine kvito kopija elektroninë duomenø laikmena yra atitinkama kortelë. Bet kuriame árenginyje reikia naudoti gamintojo rekomenduojamas korteles.

Ling Fluent

Tokios kortelës gali turëti daug informacijos. Kai suþinojau, kad tai buvo milijonas kvitas, buvau beprasmis. Kiek ritiniø turëèiau iðlaikyti tokià sandorio sumà? Pradëjau suprasti, kodël ði finansinë suma yra sveikesnë. Didelis jo privalumas yra tai, kad kasos aparatai arba spausdintuvai su elektronine kopija visiðkai nesiskiria nuo tradiciniø kasos aparatø. Visos funkcijos, atliekanèios spaudiniø kopijø áraðymà ant sutarties, atliekamos automatiðkai. Taigi kasos aparatas ir elektroninë kvito kopija palengvina mûsø veiklà, bet ne taip, kaip man atrodë - tai apsunkina.

Tai puikiai suprojektuota ir kasos aparatas gali sukurti talpykloje, o tuo tarpu mes galime sudaryti tokià sutartá ir prisijungti prie kompiuterio. Mums reikia laiko perskaityti mûsø duomenis, ir mes galime lengvai paklausti, ko reikia tam tikru momentu. Ði patogi atmintis taip pat neegzistuoja taip, kad kortelæ po kurio laiko reikia gràþinti. Ðis sudëtingas patiekalas neleis átraukti jokiø þemëlapio pakeitimø. Elektroninis paraðas, saugantis juos, neleidþia tai ir prietaisas aptinka trikdþius. Kasos aparatas taip pat informuoja mus, kai kortelë uþpildo ir pasakoja, uþdarydama laikmenà. Galima tik norëti kaþkà panaðaus, nes milijono pajamø gavimas tikriausiai yra kiekvieno pardavëjo noras.Að neturiu baimës dël kasos su elektronine kvito kopija. Tada ji yra patogesnë forma nei visa atsarginiø popieriaus ritiniø masë.