Depresija po atskyrimo

Ðiam depresijos etapui gali bûti imamasi saviþudybiø. Asmuo, turintis plaèià teisæ, tam tikru mastu net nepriima ðio klausimo taip, kad ateis á mûsø gyvenimà dël visko. Paprastai daþniausia saviþudiðko màstymo prieþastis darbuotojo protuose yra negydoma depresija, o mintys apie saviþudybæ yra ekstremalios depresijos stadija. Dël vestuviø jie nëra staiga. Jie su laiku didëja, pradedant nuo blogos nuotaikos, miego sutrikimø, maþo savigarbos ir paprastai suprantamo atsistatydinimo bei galimybiø stokos. Kaip matote, visi saviþudybiø bandymai yra nuimami, bet tik tada, kai diagnozuojama ir gydoma didëjanti depresija, o moteris yra apsupta tinkamos prieþiûros. Deja, galima átikinti pacientà nustoti rûpintis kûrimu su savimi. Ásitikinæs, kad maistas yra atviras, ir toks iðsiskyrimas serga, jie neturi ketinimo, nes depresijà kenèiantis asmuo taip pat gali ávertinti savo ateitá tik nuo blogos, depresinës pusës. Kaip matote, visos depresijos mintys, atsirandanèios paciento galvoje, turi bûti gydomos farmakologiðkai, o ekstremaliais atvejais arba netgi bandant nerimauti namuose, tikriausiai bûtinas hospitalizavimas dël kvalifikuoto personalo.

Kai kurie þmonës, kenèiantys nuo depresijos su saviþudiðkomis tendencijomis, gali patikimai informuoti savo gydytojà, kad jø sveikatos lygis yra normalus. Kai kuriais atvejais yra ámanoma aptikti melà, ypaè kai pacientas labai greitai prisijungë, taèiau nëra labai daþnai, kad paciento sukèiavimas nepripaþástamas, o dël to neteisingas, atimtas ið tinkamø iðtekliø ir kontrolës, gali patekti á savo butà. Pasirinktais atvejais, laimei, gana retai, galima nustatyti tam tikrø grupiø, uþimanèiø nustatytà saviþudiðkø ketinimø planà, formavimàsi, kartu pasiprieðinant siekiui, kuris riboja mûsø gyvenimà, ir suteikiant tam tikrus susitikimus, kuriø metu pacientai atlieka masiná saviþudybë. Jie nesugeba gana greitai plaukti. Jie taip pat neþino, kad jie gali bûti serga. Kai pasirodys pirmosios saviþudybës tendencijos, specialisto laukimo laikas yra per ilgas. Taèiau visà parà, visomis savaitës dienomis, pernelyg nuslopinti þmonës gali skambinti á nemokamà mëlynàjà linijà, kuri suteikia dëmesio ir atleidþia asmenines kanèias, taèiau pakankamai, kad bûtø galima apsilankyti pas gydytojà.Ðiandien Lenkijoje kasmet uþsikreèia apie kelis tûkstanèius þmoniø. Deja, nurodykite vienà ið jø, praneðkite gydytojui!