Darbo drabuthio valties gamintojas

Ðis ðeðtadienis parodë naujausià vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijà. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume net iðgirsti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo smulkiausias ir pilnatvë vyko be jokiø kliûèiø. Vidutiniðkai galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik dideli ir ðviesûs audiniai su spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið nërimo. Su jais átakà taip pat lëmë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtinga þiedine sankryþa, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo paskutinës progos labai graþi vestuviø suknelë. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus paliktos netoliese esanèiam vaikø namui. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius laimingus ir saugius veiksmus. Jos darbdaviai jau daug kartø praleido parduodami kitus fondus, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas pasieks parduotuvës jau geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø aiðku ne stacionariø parduotuviø kolekcijas.Jos drabuþiø þenklas yra vienas þemiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Jis turi maþai gamyklø visame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuo metu prieðais labai patrauklius siuvëjus, siuvëjus ir architektus. Tuomet ðis pavadinimas gamina kolekcijas bendradarbiaujant su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net prieð steigiant parduotuvæ, jos yra pasirengusios ilgà eilæ anksti ryte. Ðios kolekcijos vyksta tà dienà.Ðio prekës þenklo produktai daugelá metø buvo populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir regione, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi apie gautus prizus ir patikrina, ar produktai yra tinkamiausios klasës.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Vieno masaþo drabuþiai