Ekonominae veikla kaip apskaieiuoti mokesta

Tai, kad mes jau seniai dirbame, bet jei mes turime didelá ávyká parduotuvëje, mes taip pat þinome, kad jis turëtø bûti nukreiptas á novatoriðkus sprendimus, pritraukianèius klientus. Todël nëra prasmës, kokioje