Darbo sauga automobilio dirbtuvese

Kiekvienas darbdavys, vykdantis veiklà, kurioje yra sprogimo pavojus, privalo sukurti dokumentà, apsaugantá darbo vietas nuo sprogimo. Toks reikalavimas kyla daugiausia þmoniø ið ðio reglamento, kuris yra ekonomikos, sveikatos ir socialinës politikos

Indai su raugatomis kopustomis ir mesa

Nustatydami gyvûnø augintiná, mes turime turëti tikrai sunkø uþdaviná prieð mus. Fone, kiekvienam gyvûnui reikia nuolatinës kontrolës ir jautrumo. Taigi, mes galime lengvai já pateikti.

Visi mes privalome reguliariai valgyti skirtingus patiekalus.