Biotechnologijo pramone

Pramonës ámoniø praktikos padëties ðvarumas ir saugumas yra prieþastis, dël kurios ketiname kalbëti apie darbuotojø ádarbinimà. Jei savininkas neatitinka reikiamø darbo saugos ir sveikatos standartø konkreèioje padëtyje, jis negalës priimti þmoniø, nesvarbu, ar jie turi dideliø ekonominiø nuostoliø paþeidimø atveju, bet tada jie anksèiau ar vëliau apsvarstys vietà.

Gamybos pramonæ sudaro ávairiø maðinø ir rankiniø árankiø naudojimas plastikø, maisto, chemijos produktø, metalø ir daugelio kitø þaliavø perdirbimui. Daugelis jø egzistuoja senø ir milteliø pavidalu, todël bûtina á ðià orà patekti ðiø smulkiø daleliø, kurias kvëpuoja kiekviena moteris, esanti ant þemës, naujose gamybos stadijose. Kaip labai skausminga mûsø sveikatai ne tik laikinai, bet ilgainiui, kurie gyvena ákvëpus nuodingas dulkiø daleles, mes suþinojome apie garsaus asbesto pavyzdá. Ðiandien jums nereikia paaiðkinti visiems, kad ilgà laikà sëdi ámonëje, uþterðta þiedadulkëmis, neliks abejingi jûsø plauèiams, taip pat bausme uþ jûsø veiksmø bûklæ.

Todël verta þinoti, kas yra dulkiø ðalinimo sistemos árengimas. Jei atsiþvelgiame á mûsø gamybos verslà, maðinos, sudaranèios dulkes netgi nedideliu kiekiu, turëtume tikrai ádiegti dulkiø ðalinimo árenginius, t. Y. Dulkiø ðalinimo sistemà, kasetëse ar ciklonuose. Tokios sistemos pasirinkimas priklauso nuo mûsø gaminamø terðalø tipo, jø skaièiaus ir teritorijos, kurioje gyvena árenginys. Todël sunku ávertinti tokios ámonës sànaudas. Be abejo, investuojama jau daugelá metø, ypaè dël to, kad dël to mes esame atsakingi uþ buvusiø darbuotojø ieðkiniø trûkumà, kaltindami mus dël profesiniø ligø poveikio, o tai tikriausiai tragiðki dël jø finansø pelno.