Bausme uth fiskalinio kasos neturejima nerezidentui

Kartu su PVM ástatymu ápareigojimas turëti kasos aparatà yra bet kuris verslininkas, kuris sukuria paslaugas arba parduoda fiziniams asmenims ir ûkininkams, padengdamas vienkartinæ sumà. 2016 m. Mokesèiø mokëtojai taip pat gali pasinaudoti tam tikromis mokesèiø lengvatomis, nereikia pirkti kasos.

Money AmuletMoney Amulet Unikalus būdas turtai ir pritraukti laimę

Kai nëra tikslo turëti kasos aparatà.Vienas ið 2016 m. Pabaigoje ásigaliojusiø nuostatø yra nuostata, kurioje aptariama, kad verslininkas, kurio metiniai pirkimai praëjusiais ataskaitiniais metais nevirðija 20 000 PLN, neprivalo registruoti pardavimø, iðduodant fiskalines pajamas. Sëkmingai ámoniø, kurios per ataskaitinius metus ëmësi energijos, 20 000 zlotø riba turëtø bûti apskaièiuota proporcingai pirmaisiais staþuotës mënesiais tam tikrais metais.

Kasos aparatas - kada pradëti pardavimo registracijà.2015–2016 m. Ámoniø, norinèiø iðduoti pajamas, rinkinyje atsirado daugiau verslininkø, áskaitant automobiliø dirbtuvës, specialistai ir stomatologai, kirpëjai ir groþio salonai, teisininkai ar maitinimo ámonës, kurios nesuteikia pagalbos lëktuvuose. Iðskyrus maitinimo paslaugas, kiti verslininkai privalo atsiskaityti kasos aparatu tiesiogiai, o ámonës, kurioms taikoma 20 000 PLN apyvartos riba, gali ásigyti kasos aparatà 2 mënesius nuo ðios paskolos pervedimo. Ðis vienintelis 2016 m. Tikslas taip pat taikomas verslininkams, kurie parduoda bilietus á keleiviø kursus su galimybe juos sumokëti prieðingai nei grynieji pinigai ir verslininkai, skaièiuojantys uþ paslaugas, teikiamas uþ asmenø darbà, bet neturëjo gerokai daugiau kaip 50 per metus. iki 20 gavëjø.

Nepriklausomai nuo apyvartos dydþio, ástatymø leidëjas sukûrë produktø ir jø katalogà, kurio pardavimai turi bûti visiðkai patvirtinti kasoje. Minëti produktai: suskystintø dujø, varikliø, varikliø, priekabø ir puspriekabiø pardavimas, fotoaparatai, brangiøjø metalø dirbiniai, kvepalai, alkoholiniai gërimai ir tabako gaminiai.